Key-words in Ecology and their Critique from Ecolinguistic Point of View

Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingiwistycznej

Magdalena Steciąg

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej, Al. Wojska Polskiego 66, 65-001 Zielona Góra, Poland
E-mail: msteciag@o2.pl

Abstract

Different types of links between language and ecology have been discussed by the linguists all over the world since the last three decades. In the early 90s, a new research subfield was established – Critical Ecolinguistics, which is based on the opinion that languages are elements of ecosystems and, among other factors, influence on the state of the natural environment. The aim of the article is to present key-words functioning in Polish ecological discourse (its cognitions, collocations, connotations) with the ecolinguistic critical commentary concerning linguistic problems in expressing and naming different ecological issues. Key-words were abstracted from the popular-scientific, thematic dictionary “1000 words about Ecology and Nature Protection” by Adam Mierzwiński on the basis of the quantitative criterion.

Key-words: Critical Ecolinguistics, key-words analysis, ecological discourse

Streszczenie

Idee powstające na styku dwóch nauk: ekologii i lingwistyki są od trzech dekad z ożywieniem dyskutowane przez językoznawców na całym świecie. Jednym z nurtów badawczych, powstałym na początku lat 90. ubiegłego stulecia, jest ekolingwistyka krytyczna, która opiera się na założeniu, że język jest częścią ekosystemu i jako taki wpływa na stan środowiska naturalnego. Celem artykułu jest przedstawienie słów-kluczy (ich kognicji, konotacji, kolokacji) występujących w polskim dyskursie ekologicznym wraz z krytycznym komentarzem ekolingwistycznym dotyczącym problemów językowych w wyrażaniu i nazywaniu różnych zagadnień z zakresu ekologii. Słowa-klucze zostały wyabstrahowane z popularnonaukowego słownika tematycznego „1000 słów o ekologii i ochronie środowiska” Adama Mierzwińskiego na podstawie kryterium ilościowego.

Słowa kluczowe: ekolingwistyka krytyczna, analiza słów-kluczy, dyskurs ekologiczny

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 61-68

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)