Decade of Education for Sustainable Development – Vision, Aim and Strategy

Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – wizja, cel, strategia

Joanna Kostecka

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland
E-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl

Abstract

Sustainable development was defined as an answer to natural environment degradation. It should be considered in three equally important domains – sustainability of environmental development (e.g. decreasing of environment pollution), sustainability of economical development (e.g. changing irresponsible habits of consumers) and sustainability of development of societies (fighting poverty and hunger). To spread the concept UNESCO announced the document: “Decade of Education for SD” (2005-2014). The aim of this article is to popularize the vision, aim, and strategy of the Decade and to present the author’s own research about the familiarity with the term ‘sustainable development’ in various groups of society.

Key words: sustainable development, education, assessment of the terms

Streszczenie

Zrównoważony i trwały rozwój (sustainable development) został zdefiniowany jako odpowiedź na degradację środowiska przyrodniczego. Należy go rozpatrywać w równie istotnych trzech aspektach: zrównoważonego rozwoju ekologicznego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska), zrównoważonego rozwoju ekonomicznego (np. zmiana nierozsądnych postaw konsumentów), oraz zrównoważonego rozwoju społecznego (m.in. walka z ubóstwem i niedożywieniem). Aby upowszechnić tę ideę, UNESCO ogłosiła dokument „Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju” (2005-2014). Celem artykułu jest popularyzacja wizji, celu i strategii Dekady, a także zaprezentowanie badań własnych, w których oceniano znajomość pojęcia zrównoważony rozwój.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, ocena znajomości pojęć

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 101-106

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)