Awareness of the Impact of EU Ecological Policy, and its Influence on Development in Poland

Świadomość skutków polityki ekologicznej UE i jej wpływ na rozwój Polski

Jacek Jaśkiewicz

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Poland
E-mail: jacek.jaskiewicz@mos.gov.pl

Abstract

The article focuses on the environmental Policy of the EU and its short and medium term social and economic impacts in Poland. It describes the close relationship between all three pillars of sustainable development e.g.: social, economic and environmental and underlines the necessity that environmental aspects ought to be taken into account in all development strategies. It suggests also that there should be an integrated approach in implementation of environmental policy.

Key words: sustainable development, environmental policy, air protection and climate policy, Emissions Trading System, Energy-Climate Package

Streszczenie

Artykuł przedstawia politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej w krótko- i średnioterminowej perspektywie i jej wpływ na gospodarkę i społeczeństwo w Polsce. Opisuje ścisłe związki pomiędzy trzema filarami zrównoważonego rozwoju: społecznym, gospodarczym i środowiskowym oraz podkreśla konieczność uwzględniania aspektów ochrony środowiska we wszystkich strategiach rozwojowych. Sugeruje również przyjęcie zintegrowanego podejścia do realizacji polityki ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, polityka ochrony środowiska, polityki ochrony powietrza i klimatu, System handlu emisjami, Pakiet energetyczno-klimatyczny

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 69-72

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)