Application of the Principle of Responsibility in Contemporary Ecology

Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii

Wojciech Główkowski

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice, Poland
E-mail: glowek@o2.pl

Summary

In working out the problems that arise from attempts to practical application of the principle of  responsibility at the global level, local level and scale of the company. Analyzed risks occurring as a result of its incorrect interpretation and detail on each level. Sustainable company seems to be the most promising form of the effective implementation of the principle of responsibility in practice.

Key words: responsibility, sustainable development, sustainable company 

Streszczenie

W pracy przedstawiono problemy, jakie pojawiają się przy próbach praktycznego zastosowania zasady odpowiedzialności na szczeblu globalnym, lokalnym oraz w skali przedsiębiorstwa. Zanalizowano zagrożenia występujące wskutek jej niewłaściwej interpretacji i uszczegółowienia na każdym ze szczebli. Zrównoważone przedsiębiorstwo wydaje się być najbardziej obiecującą formą skutecznego wdrożenia zasady odpowiedzialności w praktyce.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, zrównoważone przedsiębiorstwo

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 95-99

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)