A Criterion for Determining Legal and Ethical Boundaries in Medical Research With Regard to Realizing the Constitu-tional Principle of Sustainable Development

Kryterium wyznaczania granic prawnych i etycznych w badaniach medycznych – w aspekcie urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju

Sławomir Letkiewicz

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Fizjoterapii, ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice Piotrowice, Poland
E-mail: letkiewicz1@o2.pl

Abstract

The aim of this article is to discuss and evaluate selected axioms functioning in the field of medicine and sciences and supporting its development and to indicate, as far as possible, an axiom of universal significance. Formulating such an aim is essential with regard to the constitutional principle of sustainable development, which cannot be ignored in medical science. In the present study we accept the hypothesis that the axiom that human dignity is the highest value in the world of nature can and should constitute the universal, effective, and timeless criterion determining legal and ethical boundaries in medical research. This axiom is also the fundamental axiom for realising sustainable development.

Key words: human dignity, medical research, legal and ethical boundaries, sustainable development

Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie i ocena wybranych aksjomatów funkcjonujących w obszarze medycyny i nauk wspomagających jej rozwój oraz wskazanie – o ile to możliwe – aksjomatu o znaczeniu uniwersalnym. Sformułowanie takiego celu jest istotne z punktu konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, której nie można pomijać w naukach medycznych. W niniejszym opracowaniu przyjmujemy hipotezę, iż aksjomat: godność człowieka najwyższą wartością w świecie przyrody powinien stanowić uniwersalne, skuteczne i ponadczasowe kryterium wyznaczania granic prawnych i etycznych w badaniach medycznych. Aksjomat ten jest również podstawowym aksjomatem dla urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: godność człowieka, badania medyczne, granice prawne i etyczne, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 4(2)2009: 49-60

PDF (FULL PAPER)