Number 4(2)2009

Table of Contents

Sustainable Energy as a sine qua non Condition for the Achievement of Sustainable Development
Zrównoważona energia jako warunek konieczny zrównoważonego rozwoju
Artur Pawłowski

The Mythology of Sustainable Development
Mitologia rozwoju zrównoważonego
Wiesław Sztumski

The Idea of Sustainable Development In the Perspective of Henryk Skolimowski’s Philosophy
Idea zrównoważonego rozwoju w perspektywie filozofii Henryka Skolimowskiego
Ignacy S. Fiut

A Criterion for Determining Legal and Ethical Boundaries in Medical Research with Regard to Realizing the Constitutional Principle of Sustainable Development
Kryterium wyznaczania granic prawnych i etycznych w badaniach medycznych – w aspekcie urzeczywistniania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju
Sławomir Letkiewicz

Key-words in Ecology and their Critique from Ecolinguistic Piont of View
Słowa kluczowe w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej
Magdalena Steciąg

Awareness of the Impact of EU Ecological Policy, and its Influence on Development In Poland
Świadomość skutków polityki ekologicznej UE i jej wpływ na rozwój Polski
Jacek Jaśkiewicz

The Future of the National Ecological System In Poland
Przyszłość systemu ekologicznego Polski
Tadeusz J. Chmielewski

The Human Relation to Animals and the Idea of Sustainable Development
Stosunek człowieka do zwierząt a koncepcja zrównoważonego rozwoju
Elżbieta Leks-Bujak

Must Democratic Ecology by Anthropocentric? Reflections on Luc Ferry’s Concepts
Czy ekologia demokratyczna musi być antropocentryczna? Wokół poglądów Luca Ferry’ego
Helena Ciążela

Application of the Principle of Responsibility In Contemporary Ecology
Zasada odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii
Wojciech Główkowski

Decade of Education for Sustainable Development – Vision, Aim and Strategy
Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – wizja, cel, strategia
Joanna Kostecka

The Methods for Implementing Sustainable Development In the Industry
Sposoby realizacji zrównoważonego rozwoju w przemyśle
Joanna Masternak

Responsibility for Nature versus Gene-Centred View on Evolution by Richard Dawkins
Odpowiedzialność za przyrodę a geocentryzm Richarda Dawkinsa
Anna Marek-Bieniasz

Forest Utilization versus Environmental Protection In Sustainable Forest Management
Użytkowanie lasów a ochrona środowiska w zrównoważonej gospodarce leśnej
Piotr Paschalis-Jakubowicz

Book Review: Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008
Recenzja książki: Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008
Ignacy S. Fiut

Letter to the Editorial Office: Education for Sustainable Development – an Invitiation to the Scientific Conference
List do redakcji: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – zaproszenie na konferencję naukową
Tadeusz Borys

Letter to the Editorial Office: To Overcome the Global Crisis (Towards Sustainable Development Policy and Economy). Presentation on Anti-Crisis Conclusions by Sustainable Development Information Society Forum – Poland
List do redakcji: Przezwyciężyć globalny kryzys, prezentacja wniosków Forum Informacyjnego Społeczeństwa Zrównoważonego Rozwoju – Polska
Lesław Michnowski

Letter to the Editorial Office: Open Letter to the Polish Authorities
List do redakcji: List Otwarty do Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej
Uczestnicy spotkania w Klubie Twórców Ekorozwoju

Communiques on Activites of the State Environmental Council of Poland
Komunikaty Państwowej Rady Ochrony Środowiska
Tomasz Winnicki