The Premises of Renewable Energy Sources Market Development in Poland in the Light of Sustainable Development Idea

Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju

Alicja Pultowicz

Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
E-mail: alicja.pultowicz@ae.wroc.pl

Abstract

Renewable energy sources (RES) play more and more larger part in structure of energy deliveries. Some RES technologies reached the level of competitiveness approximate to technologies based on fossil fuels resources. Process of gradual transformation from economy based on fossil fuels resources to economy based on ecological technologies, satisfying social needs, assuring the diversification of sources of energy, energy safety in not only local scale, but and regional, and even in long-term perspective – in national scale; is already perceptible in Poland. The creating of the competitive market of renewable sources of energy, taking into account fulfilment of mentioned requirements, assures the realization of sustainable development conception.

Key words: sustainable development, renewable energy sources, market, premises of development

Streszczenie

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają coraz większą rolę w strukturze dostaw energii. Niektóre technologie OZE osiągnęły poziom konkurencyjności zbliżony do technologii opartych na surowcach kopalnych. Proces stopniowej transformacji z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę wykorzystującą technologie ekologiczne, niskoemisyjne, zaspokajające potrzeby społeczne, zapewniające dywersyfikację źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne w skali nie tylko lokalnej, ale i regionalnej, a nawet w perspektywie długookresowej – w skali krajowej, jest już zauważalny w Polsce. Przy spełnieniu powyższych wymogów tworzenie konkurencyjnego rynku odnawialnych źródeł energii zapewnia realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii, rynek, przesłanki rozwoju

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 109-115

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)