Sustainable Development Versus Political Aspect of Defining the Nature

Rozwój zrównoważony a polityczny poziom definiowania natury

Jacek Leszek Łapiński

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Ekologii Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, Poland
E-mali: jalap@kul.lublin.pl

Abstract

Political view on the nature is an attempt to define a scope for human intervention into the world of nature, and rather giving an answer to the problem how far the nature can be regarded as reality inde­pendent from human being. Major factors deter­mining political way of defining the nature are: the idea of ecological survival and the idea of imple­mentation of technology and improving the society. They result in destruction of harmony between the human being and the nature, eroded trust compen­sated with growth of various systems of technical control, favoring experts-bureaucrats using their strategic game as a management tool.

From the political aspect, nature is a product of the society. Its form is a result of interaction driven by human in the area of nature as well as society where human or nature wellbeing is less important. The expert-bureaucrat’s victory has the priority (like completion of technological project, staying in power, etc..). The way of achieving the goal is based on a calculated risk strategy. Such a strategy is odd and against the sustainable development fundamentals.

Keywords: sustainable development, nature, man­agement, technology, survival, civilization

Streszczenie

Polityczne spojrzenie na przyrodę to próba określenia zakresu społecznej ingerencji w świat natury, a ściślej odpowiedzi na pytanie do jakiego stopnia przyroda może być traktowana jako rzeczywistość niezależna od człowieka. Główne czynniki, które determinują polityczny sposób definiowania natury to: idea prze­trwania ekologicznego oraz idea technizacji i moder­nizacji społeczeństwa. Ich efektem są: zniszczenie harmonii pomiędzy człowiekiem a przyrodą, ograni­czenie zaufania rekompensowane rozrostem różno­rodnych systemów technicznej kontroli, promowanie ekspertów-biuroktatów stosujących jako narzędzie zarządzania grę strategiczną.

W ujęciu politycznym przyroda jest produktem społecznym. Jej obraz to wynik gry strategicznej prowadzonej przez człowieka zarówno w sferze przyrody jak i społeczeństwa. W tej grze coraz mniej liczy się dobro człowieka czy  przyrody. Priorytet ma wygrana eksperta-biurokraty bądź polityka (np. realizacja projektu technologicznego, utrzymanie władzy itp.). Sposób dojścia do wygra­nej opiera się o strategię kalkulowanego ryzyka. To strategia obca i niezgodna z założeniami rozwoju zrównoważonego.

Słowa kluczowe: ekorozwój, przyroda, zarządzanie, technika, przetrwanie, cywilizacja

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 77-81

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)