Sustainable Development in the Discourse over the Polish Wildlife Conservation Concept after 1989

Zrównoważony rozwój w dyskursie nad koncepcją ochrony przyrody w Polsce po 1989 r.

Czesław Wodzikowski

Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland
E-mail: wodzikowski@inp.ukw.edu.pl

Abstract

Poland joined the system transformations` period with the definite legislative, institutional and political order. The order has been connected with the wildlife conservation issues, which have been in a specific way shaped in the social consciousness.

The changes in this matter initiated the “Round Table” meeting in 1989, which started the national agreement and the reforms. The reforms have had the crucial meaning for our country. The issues of the wildlife and environment conservation have been one of the discussed topics. The special “Ecological Table” to discuss the above mentioned problems has been formed, which shows the importance of the topic connected with the wildlife and environment conservation.

The shape of the wildlife conservation in Poland has been defined, which provoked the discussion until today. The existing regulations and the successive amendments to the wildlife conservation have been criticized. The initiatives indicating the desire solutions, including the necessity to obey the principles of the balanced development, have been taken.

Can we answer the question concerning the future shape of the wildlife conservation in Poland now, although the discussion about it had been started almost 20 years ago?

Key words: balanced development wildlife conservation, the shape of the wildlife conservation, the critic of the wildlife conservation system, system transformations

Streszczenie

Polska w okres przemian systemowych weszła z określonym porządkiem prawnym, instytucjonalnym oraz politycznym. Porządek ten dotyczył również zagadnień związanych z ochroną przyrody, które były zarazem w określony sposób ukształtowane w świadomości społecznej.

Zmiany w tej materii zapoczątkowały w 1989 roku obrady „Okrągłego stołu”, które był początkiem porozumienia narodowego oraz reform, mających przełomowe znaczenie dla naszego kraju. Jedną z podejmowanych tam kwestii, były zagadnienia związane z ochroną przyrody i środowiska. O ich wysokiej randze świadczy utworzenie specjalnego „Podstolika ekologicznego”, gdzie były omawiane.

Dyskusja nad mającym obowiązywać w Polsce kształtem ochrony przyrody, którą wtedy zainicjowano trwa do dziś. Krytyce poddawane są zarówno istniejące uregulowania, jak i kolejne ich nowelizacje. Podejmowane są również inicjatywy, wskazujące kierunek pożądanych rozwiązań – w tym konieczność stosowania w ochronie przyrody zasad zrównoważonego rozwoju.

Czy obecnie – prawie 20 lat od momentu rozpoczęcia dyskusji na ten temat, potrafimy odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyszłego kształtu ochrony przyrody w Polsce?

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, ochrona przyrody,kształt ochrony przyrody, krytyka systemu ochrony przyrody, przemiany systemowe

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 83-92

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)