Sustainable Activism, The Center for Energy and Environmental Policy, and Experimental Learning

Zrównoważony aktywizm. Centrum na rzecz Energii, Polityki Środowiskowej i Niekonwencjonalnej Edukacji

Paul T. Durbin

Emeritus Professor, Philosophy Department and Center for Energy and Environmental Policy, University of Delaware
E-mail: pdurbin@udel.edu

Abstract

This article builds on, and incorporates, an earlier one, in which I used four examples  of doctoral theses at the Center for Energy and Environmental Policy to show the advantages of experiential learning in dealing with real-world problems of sustainable development. The purpose of the present paper is to expand that message, offering the Center as a model of the way a sustainable development program could be patterned, not only within the United States but worldwide. What this paper adds is nine more examples of doctoral theses, based on or eventuating in, real-world solutions in locales throughout the world, where experiential learning is once again the key.

Key words: sustainable development education, experimental learning

Streszczenie

Niniejszy artykuł opiera się na wcześniejszym artykule mojego autorstwa, w którym przywołałem cztery przykłady rozpraw doktorskich, powstałych w Centrum Energii i Polityki Środowiskowej, aby przedstawić zalety niekonwencjonalnej edukacji w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem niniejszej pracy jest rozwinięcie idei przedstawionej Centrum, jako przykładowego sposobu modelowania programu zrównoważonego rozwoju, nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale także na całym świecie. Niniejsza praca przedstawia kolejne dziewięć przykładów rozpraw doktorskich, opartych na rzeczywistych rozwiązaniach, stosowanych w różnych miejscach na całym świecie, dla których nauczanie niekonwencjonalne znów ma kluczowe znaczenie.

Słowa kluczowe: edukacja dla zrównoważonego rozwoju, nauczanie niekonwencjonalne

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 15-32

PDF (FULL PAPER)