Problems of Sustainable Use of Mineral Resources

Problemy zrównoważonego użytkowania surowców mineralnych

Agnieszka Gałuszka, Zdzisław Migaszewski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Chemii, Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska, ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce, Poland
E-mails: Agnieszka.Galuszka@ujk.kielce.pl; Zdzisław.Migaszewski@ujk.kielce.pl

Abstract

Mineral raw materials belong to non-renewable resources. Their content in the Earth’s crust is limited and they undergo regeneration only in specific geologic conditions during hundreds, thousands or even millions of years. The sustainable use of mineral resources depends mostly on their protection and efficient management. However, due to growing population on Earth, the economy will not fulfill an increasing demand for mineral resources. This article presents various methods of extending the future availability of mineral resources, as well as indicates some potential problems in implementation of sustainable management of mineral resources.

Key words: mineral resources, sustainable development, recycling, substitution, biotechnology

Streszczenie

Surowce mineralne należą do nieodnawialnych zasobów przyrody. Ich ilość w skorupie ziemskiej jest ograniczona a regeneracja możliwa jedynie w specyficznych warunkach geologicznych oraz w czasie obejmującym setki, tysiące, a nawet miliony lat. Trwałość użytkowania surowców mineralnych zależy przede wszystkim od ochrony i racjonalnej gospodarki tymi zasobami przyrody, jednak w obliczu rosnącej liczby mieszkańców Ziemi, oszczędność ta tylko w niewielkim stopniu przyczyni się do zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na surowce mineralne. W artykule przedstawiono metody, które służą przedłużeniu trwałości użytkowania surowców mineralnych oraz zasygnalizowano problemy, z jakimi może być związane wdrażanie zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi.

Słowa kluczowe: surowce mineralne, zrównoważony rozwój, recykling, substytucja, biotechnologia

Problemy Ekorozwoju 4(1)2019: 123-130

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)