Market Mechanisms in Environment Protection as Sustainable Development Factor

Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Andrzej Graczyk

Katedra Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118//120, 53-345 Wrocław, Poland
E-mail: andrzej.graczyk@ae.wroc.pl

Abstract

The article presents the opportunities of implementation of market mechanisms in environment protection and using its supplies. Launching market allocation mechanism can have two basic forms: market allocation based on principle of single auction, as well as based on principle of possible multiple transactions. There are introduced many areas of using these solutions. The paper also presents the key advantages of sustainable development implementation, which can be realized by using market mechanisms in environment protection. The article argues also for convergence these solutions with the idea of sustainable development.

Key words: environmental protection, market, sustainable development 

Streszczenie

Artykuł przedstawia możliwości wdrażania mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska i wykorzystywania jego zasobów. Uruchomienie mechanizmu rynkowej alokacji może mieć dwie podstawowe formy: alokacji rynkowej na zasadzie jednorazowej aukcji, oraz alokacji na zasadzie możliwych wielokrotnych transakcji. W artykule wymienia się wiele obszarów zastosowania tych rozwiązań. Artykuł przedstawia także najważniejsze korzyści dla realizacji zrównoważonego rozwoju, jakie można osiągnąć dzięki zastosowaniu mechanizmów rynkowych w dziedzinie ochrony środowiska. Podaje też argumenty na zbieżność takich rozwiązań z ideą zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, rynek, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 4(1)2009: 99-108

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)