From the Polish Minister of Environment prof. M. Nowicki

Od ministra środowiska Macieja Nowickiego

English

Poland plays a significant role within the international community’s most important institutions and organisations acting in the name of environmental protection and sustainable development. Maintained in this way is a continuity of activity with which our statehood has now been associated for centuries, making its own indelible mark on the development of European civilisation.
Poland’s representatives were particularly active at the 1992 Rio Earth Summit – a historic moment inasmuch as it saw the adoption of proposals for action in line with the sustainable development paradigm, and injected a new quality into the way global problems were to be solved. Polish representatives employed within UN structures or in leading institutions around the world are also playing their part in framing important bilateral and multilateral agreements, not least the many conventions in international law relating to environmental protection.
Also very much prized is the intellectual backup offered by the advisory and consultative bodies to the Ministry of the Environment, which enjoy the highest statutory rank. Among these are the State Council for Nature Conservation (PROP) and the State Environmental Council of Poland (PROŚ) .    The changing conditions in which humankind is living – reflecting both positive and negative sides to the development of human civilisation – at times require us to modify structures and forms of monitoring and managing the environment that have been in place hitherto.
The Ministry of the Environment, charged i.a. with the pursuit of sustainable development in Poland, has to set out the conditions under which our country’s considerable natural riches are to be maintained and developed. In this respect, a key solution implemented not long ago entailed the November 2008 founding of the Directorate-General for Environmental Protection, which has been furnished with clearly-formulated objectives and scope of activity.
We are also supporting and taking an interest in the initiative to bring the State Environmental Council within the team editing and publishing Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, a journal that has clearly now taken its rightful place  in  the  international  hierarchy  of such works. It is thanks to this publication that the world has a better and  fuller  presentation  of  environmental thinking in Poland, via both scientific papers and the informing of public opinion on State Environmental Council activity within the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) framework. It just remains for me to wish the editorial team fulfilled expectations as regards the new-formula publication, and all readers success for 2009, in “friendly” social and natural surroundings.

Polski

Polska odgrywa znaczącą rolę w najważniejszych instytucjach i organizacjach społeczności międzynarodowej działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podtrzymuje w ten sposób historyczną ciągłość działań, która towarzyszyła naszej państwowości przez wieki, trwale zaznaczając się w rozwoju cywilizacyjnym Europy.     Szczególna aktywność przedstawicieli Polski na I Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, historycznym momencie przyjęcia działań zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, wniosła nową jakość w rozwiązywaniu problemów globalnych. Polscy przedstawiciele zatrudniani w strukturach ONZ, w świetnych instytucjach badawczych na całym świecie, biorący udział w ważnych porozumieniach, zarówno bilateralnych, jak też multilateralnych, obejmujących wszystkie międzynarodowe Konwencje odnoszące się do ochrony środowiska, są tego najlepszym przykładem.     Wysoko też sobie cenimy zaplecze intelektualne jakie tworzą ciała konsultacyjne Ministra Środowiska, umocowane w najwyższej randze ustawowej, do których należą  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) i Państwowa Rada Ochrony Środowiska (PROŚ) .
Zmieniające się warunki życia człowieka, wywoływane wszystkimi dodatnimi, jak też negatywnymi, oddziaływaniami rozwoju cywilizacyjnego, pociągają za sobą konieczność wprowadzania zmian w dotychczasowych strukturach i formach monitorowania i zarządzania środowiskiem.
Ministerstwo Środowiska, przed którym, między innymi, stoją zadania utrzymania zrównoważonego rozwoju kraju, powinno wyraźnie określać warunki utrzymania i rozwoju ogromnego bogactwa naszej przyrody. Ważnym, przyjętym ostatnio, rozwiązaniem jest powołanie w listopadzie 2008 roku, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, z jasno sformułowanymi celami i zakresem działań.
Z naszym poparciem i uwagą śledzimy inicjatywę włączenie Państwowej Rady Ochrony Środowiska do zespołu redagującego i wydającego dobrze już osadzone w hierarchii międzynarodowej, czasopismo Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development.
Czasopismo pozwoli na lepszą prezentację polskiej myśli pro-ekologicznej, zarówno  przez  publikacje naukowe, jak też informowanie opinii publicznej o działaniach  PROŚ  w  sieci Europejskich Rad Konsultacyjnych Ochrony Środowiska  i Zrównoważonego Rozwoju – EEAC.
Życzę zespołowi redakcyjnemu spełnienia oczekiwań związanych z nową formułą czasopisma, a wszystkim jego Czytelnikom powodzenia w 2009 roku w przyjaznym otoczeniu społecznym i przyrodniczym.

Problemy Ekorozwoju 4(1)2019: 9-10