Number 4(1)2009

Table of Contents

From the Polish Minister of Environment
Od ministra środowiska
Maciej Nowicki

About the State Environmental Council of Poland (PROS) and the Future of “Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development”
O Państwowej Radzie Ochrony Środowiska (PROŚ) i przyszłości czasopisma „Problemy Ekorozwoju”
Tomasz Winnicki

Sustainable Activism, The Center for Energy and Environmental Policy, and Experimental Learning
Zrównoważony aktywizm. Centrum na rzecz Energii, Polityki Środowiskowej  i Niekonwencjonalnej Edukacji
Paul T. Durbin

Sustainable Development (1987-2005) – an Oxymoron Comes of Age
Rozwój zrównoważony (1987-2005) –  oksymoron czasu dorastania
Michael R. Redclift

The Idea of Philosophy vs. Eco-Philosophy
Idea filozofii a Eko-filozofia
Andrzej Papuziński

Convincing Industry that there is Value In Environmentally Supply Chains
Jak przekonać przemysł o wartości zrównoważonych środowiskowo łańcuchów dostaw
Joseph Sarkis

The Sustainable Development Revolution
Rewolucja rozwoju zrównoważonego
Artur Pawłowski

Sustainable Development versus Political Aspect of Defining the Nature
Rozwój zrównoważony a polityczny poziom definiowania natury
Jacek L. Łapiński

Sustainable Development in the Discourse over the Polish Wildlife Conservation Concept after 1989
Zrównoważony rozwój w dyskursie nad koncepcją ochrony przyrody w Polsce po 1989 r.
Czesław Wodzikowski

Subsidiarity in EU Environmental Policy
Subsydiarność w polityce ekologicznej Unii Europejskiej
Barbara Hartman

Market Mechanisms in Environment Protection as Sustainable Development Factor
Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju
Andrzej Graczyk

The Premises of Renewable Energy Sources Market Development in Poland in the Light of Sustainable Development Idea
Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Alicja Pultowicz

Biofuels – a Step Towards Sustainable Development
Biopaliwa – krok ku zrównoważonemu rozwojowi
Sabina Dołęgowska

The Problem of Sustainable Use of Mineral Resources
Problemy zrównoważonego użytkowania surowców mineralnych
Agnieszka Gałuszka, Zdzisław Migaszewski

Development in Postmodern Time
Rozwój w późnej nowoczesności
Jerzy Janikowski

LETTERS TO THE EDITORIAL OFFICE/ LISTY DO REDAKCJI
Work on Sustainability
Prace nad zrównoważonością
John Ikerd
Global Ballistic Missile Defense and Strategy of Zero Growth vs. Necessity of Global Cooperation for Sustainable Development
Tarcza antyrakietowa i strategia zerowego wzrostu a konieczność globalnego współdziałania dla trwałego rozwoju – Tezy
Lesław Michnowski

COMMUNIQUES ON ACTIVITIES OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND
PROS Activities in 2008
Tomasz Winnicki
EEAC Statement: Sustaining Europe for a Long Way Ahead
EEAC
EEAC Bordeaux Declaration
EEAC
Members of the State Environmental Council of Poland
PROS

EEAC, the Way Ahead in the Light of the Last Five Years
EEAC, przyszłość w kontekście ostatnich 5 lat
Frans Evers

On the Politics of Sustainability a Long Way Ahead
O polityce zrównoważoności  wyznaczonej przez EEAC, w kontekście ostatnich pięciu lat
Tim O’Riordan