The Philosophy of Dialogue as One of the Aspects to Sustainable Development

Filozofia dialogu jako jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju

Irena Grochowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Ekologii i Bioetyki, ul Wóycickiego 19, 01-938 Warszawa, Poland
E-mail: irgr@poczta.wp.pl

Abstract

What we understand today as sustainable development is a mechanism allowing for harmonious coexistence. However, developing individualism and an individual approach regarding one’s own views becomes a habit. It is difficult to accept and love the whole of humanity together with its wretchedness; and it is more difficult to love the world than one’s own mind. This dialogue aims at a better understanding of each person’s own faith. By way of mutual understanding it might be possible to specify possible “spaces” in which we can coexist, and to establish a forum for cooperation. The universe is both a mystery and an insecure environment, and humanity aims to build a permanent and safe bastion within it, by way of harmonious coexistence alongside which sustainable development is used as a tool.

Key words: sustainable development, nature, ecodevelopment, balance, homeostasis, communication, philosophy of dialogue

Streszczenie

To co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem rozwoju zrównoważonego to mechanizm, który umożliwi znalezienie takich rozwiązań i norm ludzkiego działania, które pozwolą harmonijne koegzystować. Rozwijający się indywidualizm i indywidualne podejście do własnych poglądów staje się przyzwyczajeniem. Trudno jest przyjąć i kochać całą ludzkość razem z jej marnością, trudno jest kochać świat bardziej niż własny umysł. Celem dialogu jest lepsze zrozumienie innego człowieka i jego wiary, głębsze zrozumienie również swojej wiary. Dzięki wzajemnemu rozumieniu siebie można by wytyczyć ewentualne przestrzenie koegzystencji i ustalić obszar możliwej współpracy. Wszechświat jest tajemnicą i niepewnością, a ludzkość dąży do budowania trwałych, bezpiecznych bastionów. Takim bastionem ma być współistnienie w harmonii, a narzędziem zrównoważony rozwój.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, filozofia, społeczeństwo, polityka

Problemy Ekorozwoju 3(1)2008: 67-72

PDF (FULL PAPER)