The Internet as a Tool for Building Awareness for Sustainable Development

Internet jako narzędzie budowania świadomości dla zrównoważonego rozwoju

Aleksandra Kuzior

Politechnika Śląska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Poland

Abstract

The article considers philosophical and sociological premises referring to the relationship of people within their technical and natural environment, enclosed in a paradigm of responsibility. “Responsibility”, in this context, bears in mind the concept of sustainable development, which is valued by experts from different fields as the only concept that provides the possibility of humans’ survival on the Earth while ensuring a good way of life for both present and future generations. This article also points out the need for society to encompass sustainable development thinking in order for it to be successfully realized. This purpose is served inter alia by the newest informative medium – the Internet. Internet advertisements (such as banners, pop-ups, pop-unders, sky-scrapers, and interstitials) may help to spread knowledge about the concept of sustainable development and inspire the individual occupants of the planet to take some responsibility for the present and future.

Key words: Internet, the concept of sustainable development, awareness of sustainable development, responsibility, Internet advertisement

Streszczenie

Artykuł zawiera rozważania wyrastające z filozoficzno-socjologicznych przesłanek dotyczących relacji człowiek-technika-środowisko, ujętych w paradygmat odpowiedzialności. Tak zdefiniowana odpowiedzialność ogniskuje się w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która oceniana jest jako jedyna koncepcja dająca perspektywy przetrwania człowieka na Ziemi. W artykule zwraca się także uwagę na konieczność poszerzenia pola świadomości społecznej o świadomość zrównoważonego rozwoju, aby postulaty zawarte w koncepcji mogły być skutecznie realizowane. Temu celowi ma służyć m.in. najnowsze medium informacyjne – Internet. Wykorzystanie reklamy internetowej (bannery, GIF-y, pop-up, pop-under, sky-scrapper, interstitials) może przyczynić się do spopularyzowania wiedzy na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju i skłonić indywidualnych mieszkańców Ziemi do przejęcia cząstki odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.

Słowa kluczowe: Internet, zrównoważony rozwój, świadomość zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność, reklama internetowa

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 95-101

PDF (FULL PAPER, IN ENGLISH)