Sustainable Development in the Context of Our Philosophy of History

Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście historiozoficznym

Leszek Gawor

Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Społecznej, al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, Poland

Abstract

The article consists of three parts. The first presents the Enlightment’s philosophy of history, presenting humanity as the principal subject of history. The next describes the concept of civilization pluralism (Toynbee, Huntington) in which humanity does not appear – only great and antagonistic civilizations. The final part presents the idea of sustainable development, which refers to the Enlightment’s idea and considers humanity.

Key words: philosophy of history, civilisation, humankind, sustainable development

Streszczenie

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje oświeceniową historiozofię z ludzkości jako zasadniczym podmiotem dziejów. Druga część opisuje ideę pluralizmu cywilizacyjnego (Toynbee, Huntington) w której ludzkości nie ma, a są jedynie wielkie historycznie zantagonizowane cywilizacje. Trzecia część omawia koncepcja zrównoważonego rozwoju, która nawiązuje do idei oświeceniowej i z całej ludzkości czyni przedmiot historiozoficznej refleksji.

Słowa kluczowe: Filozofia dziejów, cywilizacja, ludzkość, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 19-25

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)