Concepts of Sustainable Development in Holistic Nature Studies

Idea zrównoważonego rozwoju w holistycznej edukacji przyrodniczej

Jan Sandner

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poland

Abstract

The article is an attempt at a partial analysis of the development process and the shaping of the sustainable development concept. The author points out mistakes made during the initial period of creating a detailed program of sustainable development, the consequence of which was the improper management of the natural environment in Europe, which caused considerable environmental damage. The article touches on difficult problematic issues from the perspective of various areas of study. The main aim of the author is to apply a holistic approach to the problem of natural science education. This approach is meant to guarantee a better understanding of the environment. It is also intended to have an impact in relation to the quality of environmental management and the growing number of critical situations in the environment, by ensuring the proper shaping and implementation of the sustainable environment concept. The author backs up his arguments with well-known views forwarded by Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge as well as with theories drawn from ecology and philosophy (examples include development theory, and the theory of integration levels and synergism).

Key words: sustainable development, environmental education, holistic view

Streszczenie

Artykuł jest próbą częściowej analizy przebiegu procesu tworzenia się, a następnie kształtowania idei zrównoważonego rozwoju środowiska. Autor wskazuje na błędy, powstałe w początkowym okresie tworzenia szczegółowego programu dla tej idei. Konsekwencją tego, były nieprawidłowości w zarządzaniu środowiskiem naturalnym w Europie, wyrządzając w nim wiele szkód. W artykule autor porusza trudną problematykę z pogranicza różnych nauk. Główną ideą jest podjęcie próby holistycznego podejścia do problemu edukacji przyrodniczej. Podjęcie to ma gwarantować lepsze rozumienie środowiska. Ma ono również wpłynąć na uruchomienie nowej jakości w jego zarządzaniu i rozwiązywaniu narastających sytuacji kryzysowych w środowisku, a tym samym prawidłowe kształtowanie i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. W swoim wywodzie, podpiera się znanymi poglądami głoszonymi przez takich filozofów, jak: Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge, jak również teoriami z pogranicza ekologii i filozofii, takich jak: teoria rozwoju, poziomów integracji, czy synergizm.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, holistyczna edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem, synergizm

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 103-107

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)