Catastrophe or Life – Contemporary Threats to Humankind and Earth

Katastrofa czy życie –  o współczesnych zagrożeniach dla człowieka i Ziemi

Anna Żuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii,  Zakład Historii Myśli Współczesnej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/224, 20-031 Lublin, Poland

Abstract

This essay considers the contradiction between a free market and ecology in a contemporary form. Neoliberalism as a basis of globalization entails the reduction of society to its economic dimensions and, as a result, a lack of any control over any of the political and social consequences that production will have for humankind and the Earth. A special concern may arouse neo-liberal project of reduction of political role of the state. In conclusion the author repeats Marx’s thesis that capitalism creates production that will destroy the Earth and the workers. Global capitalism and the prosperity of the Earth are impossible to maintain in tandem. Humankind must choose.

Key words: free market, global capitalism, ecology

Streszczenie

Główną ideą tego tekstu jest problem sprzeczności występującej pomiędzy wolnym rynkiem a ekologią. Neoliberalizm będący podstawą globalizacji oznacza redukcję życia społecznego do jego ekonomicznych wymiarów i co za tym idzie, brak jakiejkolwiek kontroli nad politycznymi i społecznymi konsekwencjami produkcji dla społeczności ludzkiej oraz Ziemi. Szczególny niepokój może budzić zamysł redukcji politycznej roli państwa, jako że ekologia jest ze swej natury proetatystyczna. W konkluzji autorka sądzi, iż rację miał Karol Marks głosząc, że kapitalizm wytwarza takie stosunki produkcji, które niszczą to, co najcenniejsze: Ziemię i robotnika. Globalnego kapitalizmu i pomyślności Ziemi nie da się zachować jednoczenie. Ludzkość musi wybrać.

Słowa kluczowe: wolny rynek, globalny kapitalizm, ekologia 

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 75-84

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)