About Violent Sustainable Development

O gwałtownym rozwoju zrównoważonym

Stefan Symotiuk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii,  Zakład Filozofii Kultury, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4/224, 20-031 Lublin, Poland

Abstract

The article considers modern civilization which, the author argues, is heading for a fall. For humankind to be rescued, we must change the direction in which civilization is currently developing. This change (termed “turbocivilization”) involves development that is defined by social integrity, the presence of prospective utopian thought and “new creativity” (New Athens). To overcome the crisis of modern civilization, its members must undergo a mental change.

Key words: civilization, crisis, sustainable development, turbocivilization

Streszczenie

Artykuł jest autorską refleksją nad współczesną cywilizacją, zmierzającą prosto do upadku. Ratunkiem dla współczesnego człowieka jest zmiana dotychczasowego kierunku rozwoju cywilizacji. Kierunek ten określony został jako „turbocywilizacja”, tj. rozwój określony przez społeczną integralność, obecność prospektywnego myślenia utopijnego oraz nową kreatywność (Nowe Ateny). Drogą wyjścia z kryzysu aktualnej cywilizacji jest zmiana mentalna jej uczestników.

Słowa kluczowe: cywilizacja, kryzys, rozwój zrównoważony, turbocywilizacja 

Problemy Ekorozwoju 2(2)2007: 64-74

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)