Number 2(2)2007

Table of Contents

From the Editorial Board
Od redakcji
Artur Pawłowski

Balancing the Order of the Human World: Natural and Socio-historical Conditions
Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki równoważenia ładu ludzkiego świata
Zdzisława Piątek

Sustainable Development in the Context of our Philosophy of History
Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście historiozoficznym
Leszek Gawor

The Philosophy of Sustainable Development as a Subdiscipline of Philosophical Research
Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych
Andrzej Papuziński

Various Systems of Values in Sustainable Development
Systemy wartości w zrównoważonym rozwoju
Józef M. Dołega

The Scientific Worldview or A Cognitive Illusion?
Światopogląd naukowy czy iluzja poznawcza?
Barbara Krygier

Anticipation of the Idea of “Sustainable Development” According to Aurelio Peccei’s Concept of “New Humanism”
Antycypacja idei “rozwoju trwałego i zrównoważonego” w koncepcji “nowego humanizmu” Aurelio Peccei
Helena Ciążela

About Violent Sustainable Development
O gwałtownym “rozwoju zrównoważonym”
Stefan Symotiuk

Catastrophe or Life – Contemporary Threats to Humankind and Earth
Katastrofa, czy życie – o współczesnych zagrożeniach dla człowieka i Ziemi
Anna Żuk

Sustainable Development and Medial Society
Rozwój zrównoważony w aspekcie społeczeństwa medialnego
Ignacy S. Fiut

The Internet as a Tool for Building Awareness for Sustainable Development
Internet jako narzędzie budowania świadomości zrównoważonego rozwoju
Aleksandra Kuzior

Concepts of Sustainable Development in Holistic Nature Studies
Idea zrównoważonego rozwoju w holistycznej edukacji przyrodniczej
Jan Sandner

Book Review: Marek M. Bonenberg: Tesknota za Olduvai. Artykuły i eseje ekofilozoficzne, Kraków 2006
Recenzja książki: Marek M. Bonenberg: Tesknota za Olduvai. Artykuły i eseje ekofilozoficzne, Kraków 2006
Ignacy S. Fiut