Ethical Basis of Sustainable Development

Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego

Dariusz Liszewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Pracownia Etyki i Ekofilozofii, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Poland
E-mail: dariusz.liszewski@uwm.edu.pl

Abstract

The concept of sustainable development is ambiguous yet undoubtedly it has the character of an ethical project. There are several definitions and interpretations of this concept. The most popular one states that sustainable development is “the way to satisfy the aspirations of societies without restraining the chances of future generations to satisfy their needs”. Therefore, sustainable development is the postulate of social justice within one generation and between generations understood as equal chances to satisfy reasonable needs of present and future generations. Two questions arise: 1. What are these “future generations”? 2. Which ethical principles should be referred to while implementing development defined as above? The article is an attempt to answer those matters and is inspired by Dieter Birnbacher’s Responsibility for future generations (Verantwortung für zukünftige Generationen).

Key words: sustainable development, ethics, responsibility, generation, social justice

Streszczenie

Rozwój zrównoważony jest pojęciem niejednoznacznym, ale niewątpliwie ma charakter pewnego projektu etycznego. Funkcjonuje kilka definicji i interpretacji tego terminu. Najbardziej popularna definiuje rozwój zrównoważony, jako: „drogę do zaspokajania aspiracji i harmonijnego rozwoju społeczeństw, bez ograniczania szans następnych generacji na zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych w przyszłości”. Zatem, rozwój zrównoważony to postulat takiej ścieżki rozwoju cywilizacyjnego, która zachowuje sprawiedliwość społeczną między i wewnątrz pokoleniową, rozumianą jako równość szans na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb obecnej i przyszłych generacji. Pojawiają się tutaj dwa pytania: 1. Czym są tzw. „przyszłe pokolenia”? 2. Do jakich zasad etycznych należy się odwołać realizując tak zdefiniowany rozwój? Artykuł jest próbą odpowiedzi na te kwestie inspirowaną lekturą pracy Dietera Birnbachera, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia (Verantwortung für zukünftige Generationen).

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, etyka, odpowiedzialności, pokolenie, sprawiedliwość społeczna

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 27-33

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)