Education for Sustainable Development

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Ewa Białek

Instytut Psychosyntezy, Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, ul. Goławicka 1, 03-550 Warszawa, Poland
E-mail: instytut@psychosynteza.pl

Abstract

The article presents a concept of sustainable development and health concentrating first on the individual level, then on relations between humans and finally on the environment. This way of understanding the idea requires creating a whole system of social education in the home and at school for both individuals and groups (also including upbringing and self-upbringing). The article focuses on a wide range of references in the literature covering the scientific basis for creating a global image of oneself, the world and reciprocal relations between human beings and the environment, especially in aspects of self-consciousness as well as the spiritual nature of humans which is a part of anima mundi entanglements or according to F. Capra “the web of life”. Several educational guidelines which ought to lead to the sustainable development of mankind, protection of the environment and its preservation for future generations are presented.

Key words: education, sustainable development, future, development of mankind

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju i zdrowia rozpoczynając od jednostki, poprzez jej relacje z innymi, a kończąc na środowisku. Ten sposób widzenia wymaga stworzenia systemu edukacji społecznej, dotyczącej zarówno jednostki jak i grupy (także wychowania i samowychowania), zaczynając od domu i klasy szkolnej. Zaprezentowano szeroki zakres odniesień do literatury, dotyczący podstaw naukowych budujących całościowy obraz siebie i świata oraz wzajemnych relacji człowiek-środowisko, a w nim samoświadomości, podobnie jak duchowej natury człowieka, będącej częścią splotów anima mundi i według F. Capry „pajęczyny życia”. Przedstawiono w punktach zasady edukacji przyszłości, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju człowieka i ochrony środowiska oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń.

Słowa kluczowe: edukacja, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, przyszłość, rozwój człowieka

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 67-73

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)