Des the Idea of the Sustainable Development Show a New Vision of the Development of the Civilization?

Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego?

Zbigniew Hull

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Pracownia Etyki i Ekofilozofii, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Poland
E-mail: zhull@wp.pl

Abstract

The starting point of the consideration is an analysis of the present crisis of civilisation and a search for a new vision of the further advance of humankind. In this context different understandings of the postulate of sustainable development are exposed. There is a justified thesis that the meaning of sustainable development in the world of politics and business remains within the confines of the current paradigm of human development and, in fact, expresses an aspiration to continue, though somewhat modified, the previous model of the advancement of civilization. Simultaneously, it outlines a possibility of such understanding of sustainable development which can become a starting point for a new vision of social development. It requires thorough rethinking and revision of the philosophical, economic and political basis of further development including all spheres and aspects of human culture.

Key words: sustainable development, civilization, crisis, future, vision of new society

Streszczenie

Punktem wyjścia rozważań jest analiza obecnego kryzysu cywilizacyjnego i poszukiwań nowych wizji dalszego rozwoju „zglobalizowanej ludzkości”. W tym kontekście ukazane są różne rozumienia postulatu zrównoważonego rozwoju i uzasadniana jest teza, iż dominujące obecnie w świecie polityki i biznesu pojmowanie sustainable development mieści się w ramach dotychczasowego paradygmatu rozwoju cywilizacyjnego i de facto wyraża dążenie do kontynuowania (w zmodyfikowanej wersji) dotychczasowego modelu rozwoju. Zarazem zarysowuje się możliwość takiego rozumienia zrównoważonego rozwoju, które może stać się punktem wyjścia dla nowej wizji rozwoju społecznego. Wymaga to gruntownego przemyślenia i rewizji filozoficznych (przede wszystkim antropologicznych i aksjologicznych), ekonomicznych (dogmatycznego neoliberalizmu w gospodarce i dominującego modelu konsumpcji i własności) oraz politycznych (partykularyzmu w myśleniu zbiorowym i tradycyjnego pojmowania idei suwerenności państwowej), podstaw dalszego rozwoju i włączenia do treści sustainable development wszystkich sfer i aspektów ewolucji kulturowej ludzkości.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, cywilizacja, kryzys, przyszłość, nowa wizja społeczeństwa

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 49-57

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)