Demography and Ethics in Ecodevelopment – Chances and Threats

Demografia a etyka w perspektywie ekorozwoju – nadzieje i niebezpieczeństwa

Stanisław Jedynak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland

Abstract

The article is a reflection on possible solutions for the growing problem of Earth’s overpopulation. This is a threat to the whole ecosphere and must be considered as a problem of the immediate future. Attempts to avoid a demographic trap are presented in the form of various models concerning the optimal population of the Earth.

Key words: ecodevelopment, demography, ethic, future, threats of civilization

Streszczenie

Artykuł przedstawia refleksję nad sposobami rozstrzygnięcia narastającego przeludnienia Ziemi. Ukazuje on zagrożenia przeludnieniem dla całej ekosfery. Przedstawia różnie konstruowane modele optimum zaludnienia Ziemi, jako drogi wyjścia z demograficznej pułapki grożącej człowiekowi w najbliższej przyszłości.

Słowa kluczowe: ekorozwój, demografia, etyka, przyszłość, cywilizacyjne zagrożenia

Problemy Ekorozwoju 2(1)2007: 75-77

PDF (FULL PAPER, IN POLISH)