Number 2(1)2007

Table of Contents

Editorial
Od redakcji
Artur Pawłowski

The Philosophical Background of Sustainable Development
Filozoficzne podłoże zrównoważonego rozwoju
Zdzisława Piątek

Philosophical and Axilogical Basis of Ecodevelopment
Filozoficzno-aksjologiczne zaplecze ekorozwoju
Włodzimierz Zięba

Ethical Basis of Sustainable Development
Etyczne podstawy rozwoju zrównoważonego
Dariusz Liszewski

Axiological Associations of the Notion of Sustainable Development
Aksjologiczne filiacje zrównoważonego rozwoju
Robert Piotrowski

Ethical Assumptions of Sustainable Development Education
Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Włodzimierz Tyburski

Does the Idea of the Sustainable Development Show a New Vision of the Development of the Civilization?
Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego?
Zbigniew Hull

Barriers in Introducing Sustainable Development
Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego
Artur Pawłowski

Education Towards Sustainable Development
Edukacja do zrównoważonego rozwoju
Ewa Białek

Demography and Ethics in Ecodevelopment – Chances and Threats
Demografia a etyka w perspektywie ekorozwoju – nadzieje i niebezpieczeństwa
Stanisław Jedynak

Information: XXIV International Scientific Conference “System Dynamice Society”, 30-31.07.06. Dynamical Monitoring in Creating informative Basis for Permanent Development
Informacja: XXIV – międzynarodowa konferencja naukowa “System Dynamice Society”, 30-31.07.06. Monitoring dynamiczny – w budowie informacyjnych podstaw trwałego rozwoju
Lesław Michnowski