Transformational Leadership: An Approach of Business Sustainability during the COVID-19 Pandemic with Special Reflection to India

Przywództwo w czasie transformacji: podejście do zrównoważonego biznesu podczas pandemii COVID-19 z perspektywy Indii

Purnima Lenka1, Sarita Kar2

Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, India
E-mails: 1purinmalenka93@gmail.com, 2karsarita@gmail.com

Abstract

The whole world is in the crisis of monumental proportions because of the effects of COVID 19.   It is the most deadly pandemic not only in India but globally. The cost of the pandemic as concerning the loss of human lives is painful, but the effects on the global economy and the prospects for sustainable development are also worrying. How to sustain the business organization in this time of pandemic is one of the most crucial questions raised in this time.

The present paper investigates the role of business leaders in this time of COVID 19 and their concerns towards business sustainability with special reflection to Indian business organisations. This paper basically deals with two questions the first one is what is COVID 19 and its effects, the second one is the role of transformational leaders towards business sustainability in this time of the pandemic.

Key words: COVID-19, organisations, supply chain, sustainability, transformational leadership

Streszczenie

Z powodu skutków COVID-19 cały świat przeżywa kryzys o ogromnych rozmiarach. Jest to najbardziej śmiertelna pandemia nie tylko w Indiach, ale i na całym świecie. Koszt pandemii związany ze śmiercią ludzi jest bolesny, ale niepokojące są również skutki dla światowej gospodarki i perspektywy zrównoważonego rozwoju. Jak utrzymać organizację biznesową w dobie pandemii, to jedno z najważniejszych obecnie pytań.

Niniejszy artykuł bada rolę liderów biznesu w czasach COVID-19 i ich obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem indyjskich organizacji biznesowych. Niniejszy artykuł dotyczy zasadniczo dwóch pytań: pierwsze dotyczy tego, czym jest COVID-19 i jakie są jego skutki, a drugie dotyczy roli liderów transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju biznesu w dobie pandemii.

Słowa kluczowe:   COVID-19, organizacje, łańcuchy dostaw, zrównoważoność, przywództwo w czasie transformacji

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 41-50

DOI: 10.35784/pe.2021.2.05

PDF (FULL PAPER)