The Effect of Green R&D Activities on China’s SO2 Emissions: Evidence from a Panel Threshold Model

Wpływ ekologicznych działań badawczo-rozwojowych na emisje SO2 w Chinach – dane z panelowego modelu progowego

Shuxing Chen*,  Ke Liu*,  Denglong Ding*,  Zeyu Yue*,  Zhu Bo**,  Yuee Tang***1

*Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China
**People’s Bank of China, Financial Research Office, Chengdu 610041, China
***Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
1E-mail: (Corresponding Author): chensx@swufe.edu.cn

Abstract

Previous studies on the effectiveness of improving sustainable development have acknowledged the importance of domestic research and development (R&D) activities. However, these studies remain general and ambiguous because they assume that all R&D activities are related to energy-saving and sustainable development. The corresponding empirical evidence is scabrous and ambiguous. In this paper, we focus on the effect of green innovation R&D activities on SO2 emission which is an important greenhouse gas affect global climate change and eco-civilization. Considering that there is heterogeneity exists in the innovation activities, the R&D activities are divided into three performers with two purposes. The empirical results based on a Chinese inter-provincial dataset of 2000-2016 suggest that the green innovation R&D activities are crucial for the reduction of the SO2 emission. However, the innovation R&D activities of different purposes and performers show statistically differentiated effects on SO2 emission. The major positive effect of green innovation R&D activities on SO2 emissions reduction is mainly from enterprises and utility-type of R&D activities. A further study based on the panel threshold also indicates that effects of green innovation R&D activities on SO2 emissions are nonlinear, depending on the technology absorptive ability.

Key words: green innovation activities, SO2 emissions, technology absorptive ability, sustainable development

Streszczenie

Dotychczasowe badania nad zrównoważonym rozwojem potwierdziły znaczenie krajowych działań badawczo-rozwojowych (B + R). Jednak badania te pozostają ogólne i niejednoznaczne, ponieważ zakładają, że wszystkie działania B + R są związane z energooszczędnością i zrównoważonym rozwojem. Odpowiednie dowody empiryczne są niejednoznaczne. W artykule skupiamy się na wpływie działań badawczo-rozwojowych związanych z zielonymi innowacjami na emisję SO2, który jest ważnym gazem cieplarnianym, wpływającym na globalne zmiany klimatyczne. Biorąc pod uwagę, że istnieje heterogeniczność działań innowacyjnych, działalność B + R wskazano 3 aktorów z 2 celami. Wyniki empiryczne oparte na chińskim międzyprowincjalnym zbiorze danych z lat 2000-2016 sugerują, że działania badawczo-rozwojowe związane z zielonymi innowacjami są kluczowe dla redukcji emisji SO2. Jednak innowacyjne działania o różnych celach i różnych wykonawcach wykazują statystycznie zróżnicowany wpływ na emisję SO2. Główny pozytywny wpływ działań B + R w zakresie zielonych innowacji na redukcję emisji SO2 wynika głównie z działalności przedsiębiorstw i działalności B + R o charakterze użytkowym. Dalsze badanie oparte na panelu wskazuje również, że wpływ działań badawczo-rozwojowych związanych z zielonymi innowacjami na emisje SO2 jest nieliniowy, w zależności od zdolności absorpcyjnej technologii.

Słowa kluczowe: ekologiczne działania innowacyjne, emisje SO2, zdolność absorpcji technologii, zrównoważony rozwój

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 147-151

DOI: 10.35784/pe.2021.2.15

PDF (FULL PAPER)