The Concept of Inclusion in the Context of Sustainable Development

Pojęcie inkluzji w kontekście zrównoważonego rozwoju

Agnieszka Salamucha

University of Warsaw, Institute of Social Prevention and Resocialisation,
Podchorążych 20, 00-721 Warsaw, Poland
E-mail: a.salamucha@uw.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5320-0610

Abstract

The article presents a semantic analysis of the concept of inclusion, which – treated as the central category for Goal 16 of the 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations) – requires further definition. Initially, I outline the history and etymology of the word inclusion, provide various contexts of its use in Polish common language and in the academic area, take a closer look at the word family as well as synonyms and antonyms of the term inclusion (especially exclusion). Next, I explore functions of the concept of inclusion (descriptive, explanatory, normative) and problems regarding the concept. The conclusion contains four types of referents of the term inclusion.

Key words: inclusion, exclusion, concept, semantic analysis

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest pojęcie inkluzji, centralne dla celu 16 Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Termin inkluzja jest jednak wieloznaczny i jego znaczenie wymaga doprecyzowania. Przeprowadzam w tekście analizę semiotyczną tego terminu, poczynając od rysu historyczno-etymologicznego, poprzez sposoby użycia terminu inkluzja w języku polskim i w różnych dziedzinach wiedzy, oraz przyglądam się rodzinie wyrazowej tego terminu, jego synonimom, bliskoznacznikom i antonimom, a wśród tych ostatnich przede wszystkim terminowi ekskluzja. Analizuję następnie funkcje pojęcia inkluzji (opisowo-wyjaśniającą i normatywną) oraz referuję spory wokół pojęcia inkluzji. W części końcowej proponuję typologię desygnatów terminu inkluzja.

Słowa kluczowe:  inkluzja, ekskluzja, pojęcie, analiza semiotyczna

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 66-74

DOI: 10.35784/pe.2021.2.08

PDF (FULL PAPER)