The Challenges before Higher Education for the Composite Growth of a Sustainable Society

Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w kontekście kształtowania złożonego zrównoważonego społeczeństwa

Anupama Purohit

Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, India
E-mail: anupama.purohit666@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8432-3987

Abstract

A society is a large composite structure moulded by many interconnected non-autonomous entities. As the growth of the society is an inevitable continuous process, its structure and so also its demands keep on changing. This alteration, yields up many challenges to be met by the individual of a society. The sustainable growth of society, along with its diversity and disparities, needs a holistic approach to development. Therefore, there is a demand of fostering a durable human resource. The higher education besides being value addition to a person’s cognitive ability, must enhance the readiness to face any problem in life with sufficient empirical competence. The greatest challenge before higher education is to inculcate humanitarian values, civic knowledge and sensitivity towards other life forms and the environment in a learner; so that s/he can realise her/his obligation to the social and natural environment.

Key words: composite society, humanitarian values, civic knowledge, sustainable growth

Streszczenie

Społeczeństwo to wielka złożona struktura utworzona przez wiele połączonych ze sobą nieautonomicznych bytów. Ponieważ rozwój społeczeństwa jest nieuniknionym procesem ciągłym, jego struktura, a więc także wymagania, ulegają ciągłym zmianom. Ta zmiana stawia przed jednostką społeczną wiele wyzwań. Zrównoważony rozwój społeczeństwa, wraz z jego różnorodnością i dysproporcjami, wymaga holistycznego podejścia. Dlatego istnieje potrzeba wspierania trwałych zasobów ludzkich. Wykształcenie wyższe oprócz tego, że stanowi wartość dodaną do zdolności poznawczych osoby, musi zwiększać gotowość do stawienia czoła każdemu problemowi życiowemu z wystarczającymi kompetencjami empirycznymi. Największym wyzwaniem stojącym przed szkolnictwem wyższym jest wpajanie uczącym się wartości humanitarnych, wiedzy obywatelskiej i wrażliwości na inne formy życia i środowisko; tak, aby mogli oni realizować swoje zobowiązania wobec otoczenia społecznego i naturalnego.

Słowa kluczowe:  społeczeństwo złożone, wartości humanitarne, wiedza obywatelska, zrównoważony wzrost

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 192-198

DOI: 10.35784/pe.2021.2.20

PDF (FULL PAPER)