Sustainable Development Management and Building a New Civilization

Zarządzanie rozwojem zrównoważonym a budowa nowej cywilizacji

Franciszek Piontek

WSB University in Dąbrowa Górnicza, Poland
E-mail: f_piontek@wp.pl

Abstract

The objective of the paper is to:

  • analyze and assess assumptions which determine the functioning of the category of management;
  • identify the criteria and assumptions of integrated sustainable development management.

The hypothesis: Integrated sustainable development management requires:

  • Necessary conditions: the verification of the institutional solutions which function between the category of sustainable development and development concepts based on sustainability and unsustainability and between these concepts and management.
  • Sufficient conditions: the decision-making will in accepting this verification, its assumptions and criteria, including the rules of universal procedures.

Final conclusion: Limiting the paradigm of consent, based on the paradigm of deregulation and institutional solutions, which limit creative decisions.

Key words: sustainable development, structural order, management, rules of universal procedures, civilization code, deregulation

Streszczenie

Cel artykułu:

  • analiza i ocena założeń decydujących o funkcjonowaniu kategorii zarządzanie;
  • wskazanie kryteriów i założeń zintegrowanego zarządzani rozwojem zrównoważonym.

Hipoteza: Zintegrowane zarządzanie rozwojem zrównoważonym wymaga:

  • Warunki konieczne:  weryfikacja rozwiązań instytucjonalnych funkcjonujących między kategorią rozwój zrównoważony a koncepcjami rozwoju opartymi na zrównoważeniu i niezrównoważeniu oraz między tymi koncepcjami i zarządzaniem.
  • Warunki dostateczne: wola decyzyjna w akceptowaniu tej weryfikacji, jej założeń i kryteriów, w tym reguł powszechnego postępowania.

Wniosek końcowy: ograniczenie paradygmatu przyzwolenie, opartego na paradygmacie deregulacja i na rozwiązaniach instytucjonalnych ograniczonych kondycję do podejmowania kreatywnych decyzji.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ład strukturalny, zarządzanie, reguły powszechnego postępowania, kod cywilizacji, deregulacja

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 108-115

DOI: 10.35784/pe.2021.2.11

PDF (FULL PAPER)