Role of Innovation in Sustainable Sanitation System: A Case Study of India

Rola innowacji w zrównoważonym systemie sanitarnym: studium przypadku Indii

Sumit Shekhar1, Amrita Dwivedi2

Department of Humanistic Studies, IIT (BHU), Varanasi – 221005, India
1E-mail: sshekhar.rs.hss18@itbhu.ac.in
2E-mail: amrita.hss@itbhu.ac.in

Abstract

Sanitation and water are one of those problems which have been given top priority in the sustainable agenda. However, scanty resources, geographical condition, natural environment, tradition, institutional and financial constraints lead to several challenges of feasibility, affordability, availability,and acceptability. This study reveals the inequality in the access to improved toilet facilities based on wealth index and locality of households using National Family Health Survey (NFHS) data. These problems can be addressed by applying different types of social innovations in which novelty in product and process can play a crucial role. This paper critically examines the role of innovation which can play in expanding transition to sustainable development in the sanitation sector which needs some financial, organizational, and institutional agreement. The progress in sanitation sector is dependent on the consumer behavior. However, it still lacks a variety of quality-price ranges and its utility as the basic needs of dignified life.

Key words: sustainable sanitation, innovation, product, process

Streszczenie

Warunki sanitarne i woda to jedne z najważniejszych wyzwań w kontekście zrównoważonego rozwoju. Zarazem skąpe zasoby, warunki geograficzne, środowisko naturalne, tradycja, ograniczenia instytucjonalne i finansowe prowadzą do kilku wyzwań związanych z wykonalnością, przystępnością cenową, dostępnością i akceptowalnością. Badanie to ujawnia nierówności w dostępie do ulepszonych toalet w oparciu o indeks zamożności i lokalizację gospodarstw domowych na podstawie danych National Family Health Survey (NFHS). Problemy te można rozwiązać, stosując różne rodzaje innowacji społecznych, w których nowość w produkcie i procesie może odgrywać kluczową rolę. W artykule krytycznie przeanalizowano rolę innowacji, które mogą odegrać istotną rolę w przejściu do zrównoważonego rozwoju w sektorze sanitarnym, które wymaga finansowego, organizacyjnego i instytucjonalnego zabezpieczenia. Postęp w sektorze sanitarnym zależy też od zachowań konsumentów. Jednak nadal brakuje tu różnych przedziałów jakościowo-cenowych i  użyteczności zapewniających podstawowe potrzeby godnego życia.

Słowa kluczowe:  zrównoważony system sanitarny, innowacje, produkt, proces

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 217-225

DOI: 10.35784/pe.2021.2.23

PDF (FULL PAPER)