Prospects for the Reorientation of Investment Flows for Sustainable Development under the Influence of the COVID-19 Pandemic

Perspektywy reorientacji przepływów inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19

Olha Prokopenko*1, Cholpon Toktosunova**2, Nurmira Sharsheeva**3, Rita Zablotska***4, Valerii Mazurenko***5, Lina Halaz****6

*Department of Economics, Collegium Mazovia Innovative University, Sokołowska st., 161, Siedlce, 08-110, Poland; Teadmus ltd., Liivamäe st., 4-33, Tallinn, 10132, Estonia
**Department of Finance and Financial Control named by S. Sulaymanbekov,
Kyrgyz economic university named by M. Ryskulbekov, Togolok-Moldo st., 58,
Bishkek, 720033, Kyrgyzstan
*** Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Yuriy Ilyenko st., 36/1, Kyiv, 04119, Ukraine
**** Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National University, Stepana Bandera st., 12, Lviv, 79013, Ukraine
1E-mail: olha.prokopenko@taltech.ee, ORICD: 0000-0003-1362-478X,
2ORCID: 0000-0001-6931-7880, 3ORCID: 0000-0001-5737-2145,
4ORCID: 0000-0001-7174-8946, 5ORCID: 0000-0002-7167-215X,
6ORCID: 0000-0002-1672-7402

Abstract

The article is devoted to substantiating the expediency of reorienting international investment flows, under the influence of the COVID-19 pandemic, from traditional directions to projects related to social transformation. It is proved that such transformations should be expressed first of all in qualitative changes in education, medicine and employment. Particular attention is paid to the modernization of the paradigm of sustainable development, the components of which should be ranked from social to environmental. The necessity of interpretation of investment strategies implemented in the countries following their common problems is substantiated. Also, attention is paid to the substantiation of the cyclical component, its role in the redistribution of investment flows at the state level. The article proposed cluster investment to solve this problem.

Key words: investments, international investments, international investment projects, sustainable development, clustering, cluster investing, economic cycles

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest uzasadnieniu celowości przeorientowania międzynarodowych przepływów inwestycyjnych pod wpływem pandemii COVID-19 z tradycyjnych kierunków na projekty związane z transformacją społeczną. Udowodniono, że takie przemiany powinny wyrażać się przede wszystkim w jakościowych zmianach w edukacji, medycynie i zatrudnieniu. Szczególną uwagę zwraca się na unowocześnienie paradygmatu zrównoważonego rozwoju, którego elementy należy uszeregować od społecznych do środowiskowych. Uzasadniono konieczność interpretacji strategii inwestycyjnych realizowanych w krajach podążających za wspólnymi problemami. Zwrócono również uwagę na uzasadnienie składnika cyklicznego, jego rolę w redystrybucji przepływów inwestycyjnych na poziomie państwa. W celu rozwiązania tego problemu w artykule zaproponowano inwestycje w klastry.

Słowa kluczowe:  inwestycje, inwestycje międzynarodowe, międzynarodowe projekty inwestycyjne, zrównoważony rozwój, klastrowanie, inwestowanie w klastry, cykle koniunkturalne

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 7-17

DOI: 10.35784/pe.2021.2.01

PDF (FULL PAPER)