Post-COVID Sustainable Economic Development

Post-Covidowy zrównoważony rozwój ekonomiczny 

Maja Andrijasevic1, Vesna Pasic Tomic2, Violeta Jovanovic3

Megatrend University, Faculty of Management Zajecar, Park šuma Kraljevica bb, Zaječar, Serbia
1E-mail: maja.andrijasevic@fmz.edu.rs, ORCID: 0000-0002-9058-1990
2E-mail: vesna.pasic@fmz.edu.rs, ORCID: 0000-0003-4495-7595
3E-mail: violeta.jovanovic@fmz.edu.rs,  ORCID: 0000-0003-3624-4341

Abstract

Crises show all the vulnerability and unsustainability of modern economic systems, imposing the need to ask ourselves what really is important, what wealth actually is. At the same time, they are an opportunity to critically review economic systems, ideologies, economic indicators of quality of life and dogmatically set ideas which have negative impacts on society, culture and the environment. In this sense, the current pandemic is an opportunity to take action and make a change, to shift the focus to socio-economic models focused on people, environment and strengthening of global partnership for sustainable development.

Key words: pandemic, economy, sustainability

Streszczenie

Kryzysy ukazują wszystkie wady i niezrównoważoność współczesnych systemów ekonomicznych, narzucając potrzebę zadawania pytań o to, co jest naprawdę ważne, czym właściwie jest bogactwo. Jednocześnie kryzysy są okazją do krytycznego przeglądu systemów ekonomicznych, ideologii, ekonomicznych wskaźników jakości życia oraz dogmatycznie ustalonych idei, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo, kulturę i środowisko. W tym kontekście obecna pandemia jest okazją do podjęcia działań i wprowadzenia zmian, przesunięcia punktu ciężkości na modele społeczno-gospodarcze skupione na ludziach, środowisku i wzmocnieniu globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe:  pandemia, ekonomia, zrównoważoność

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 58-65

DOI: 10.35784/pe.2021.2.07

PDF (FULL PAPER)