Management of Social Risks and their Impact on the Spheres of Human Life in the Conditions of Sustainable Development of Ukraine

Zarządzanie zagrożeniami społecznymi i ich wpływ na ludzkie życia w warunkach zrównoważonego rozwoju Ukrainy

Halyna Zelinska*1, Uliana Andrusiv*2, Olga Galtsova**3,
Mykyta Dmytrechenko**4

*Ivano-Frankivsk National Technical University Of Oil And Gas, 15 Karpatska str.,
76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
1Department of Applied Economics, ORCID: 0000-0003-2175-4883
2Department of Theory of Economics and Management,
E-mail (Corresponding Author): andrusivu@ukr.net, ORCID: 0000-0003-1793-0936
**Classical Private University, Department of National Economy, Marketing and
International Economic Relations,70-b Zhukovsky str., 69002, Zaporizhzhia, Ukraine
3ORCID: 0000-0003-0012-0371; 4ORCID: 0000-0002-3042-7916

Abstract

The aim of the article is to analyze risks in the social sphere and their impact on the development of society in Ukraine. Increasing the impact of risks in the sphere of demography, employment, remuneration, etc. in the context of sustainable development has been determined. The conducted research shows that the risks related to the labor sphere and the health of the population are the most aggressive and dangerous for the safety (as shown by the coronavirus pandemic) because protracted problems in the political, social and economic spheres are accompanied by job losses, economic decline, low wages  for more than half of the working population. In view of the ambiguity and uneven economic development of the administrative territorial units of Ukraine it has been determined that education and knowledge can become a factor that can lead to the activation of innovative changes and reduce the negative impact of social threats. For this reason, the most important requirement for the sustainable development of Ukraine is the formulation of a social policy, based on an effective system of methods aimed at preventing risks and reducing probability of their occurrence.

Key words: risk, social sphere, labor force, human development, situation, labor market, education, measures, sustainable development, pandemic

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza zagrożeń w sferze społecznej i ich wpływu na rozwój społeczeństwa na Ukrainie. Określono zwiększenie wpływu ryzyka w sferze demografii, zatrudnienia, wynagrodzeń itp. w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z przeprowadzonych badań wynika, że ​​zagrożenia związane ze sferą pracy i zdrowiem ludności są najbardziej agresywne i niebezpieczne dla bezpieczeństwa (o czym świadczy pandemia koronawirusa), ponieważ problemom w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej towarzyszy utrata miejsc pracy, załamanie gospodarki i niskie płace dla ponad połowy ludności aktywnej zawodowo. Wobec niejednoznaczności i nierównomiernego rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych Ukrainy stwierdzono, że edukacja i wiedza to czynnik, który może prowadzić do aktywizacji innowacyjnych zmian i ograniczać negatywny wpływ zagrożeń społecznych. Dlatego najważniejszym warunkiem zrównoważonego rozwoju Ukrainy jest sformułowanie polityki społecznej, opartej na skutecznym systemie metod zapobiegania zagrożeniom i zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Słowa kluczowe: ryzyko, sfera społeczna, siła robocza, rozwój społeczny, sytuacja, rynek pracy, edukacja, środki, zrównoważony rozwój, pandemia

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 116-124

DOI: 10.35784/pe.2021.2.12

PDF (FULL PAPER)