Legal Regulation and Reflection of Public Health Emergencies in China on the Example of Coronavirus Pandemic

Regulacje prawne w kontekście sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym w Chinach na przykładzie pandemii koronawirusa

Lei Song

School of Marxism, Beijing Institute of Technology
100081, 5 Zhongguanchun nan Str., People’s Republic of China

Abstract

At the moment, the shortcomings in the system of responding to crises in the health sector lie in the imperfection of the response order and management mechanisms. The purpose of the paper is to investigate the legal regulation and reflection of public health emergencies in China, as exemplified by the case of 2019 coronavirus. The paper discusses the legal framework for the regulation of emergency situations in public health in China for the period from the end of 2019. The importance of preventing and controlling the epidemic is substantiated, and shortcomings in the work to combat the epidemic are analysed. Particular attention is paid to issues of informing the public and the rule of law in emergency situations in public health. The provisions of the legislation of the People’s Republic of China in public health emergencies were also examined. The paper is of practical importance not only for China, but for the entire world in the prevention and control of coronavirus.

Key words: emergency management, infectious diseases, new coronavirus, epidemic

Streszczenie

Niedociągnięcia systemu reagowania na kryzysy w sektorze zdrowia tkwią w niedoskonałości kolejności reagowania i mechanizmów zarządzania. Celem artykułu jest zbadanie regulacji prawnych i odzwierciedlenie sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia publicznego w Chinach, na przykładzie epidemii koronawirusa z 2019 r. W artykule omówiono ramy prawne regulowania sytuacji nadzwyczajnych w zdrowiu publicznym w Chinach. Udokumentowano znaczenie zapobiegania i kontrolowania epidemii oraz przeanalizowano niedociągnięcia podczas  zwalczania epidemii. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie informowania opinii publicznej i praworządności w sytuacjach nagłych zdarzeń odnoszących się do zdrowia publicznego. Przeanalizowano również przepisy Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym. Artykuł ma praktyczne znaczenie w zapobieganiu i kontroli koronawirusa nie tylko dla Chin, ale dla całego świata.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, choroby zakaźne, nowy koronawirus, epidemia

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 34-40

DOI: 10.35784/pe.2021.2.04

PDF (FULL PAPER)