Legal Problems Concerning Implementation of Sustainable Ecotourism in Russia

Wyzwania prawne odnoszące się do wprowadzania ekoturystyki w Rosji

Svetlana Ivanova

Orenburg State Agrarian University,  Land Law and Labor Law Department,
Russian Federation
E-mail: svetlana.ivanova.osau@gmail.com

Abstract

This paper proposes a fresh look at ecotourism within the framework of sustainable development. The author discusses selected issues involved in the sphere of ecotourism and proposes new ways to improve its current practice in Russia. Answers to questions of the nature, significance, and consequences of ecotourism, the relationship between sustainable development and ecotourism, and the problems of sustainable use of wildlife have been given. The comparative study of practical experience in facilitating ecotourism initiatives overseas has allowed the author to argue their conclusions and recommend a specific scientific approach to the sustainable use of wildlife in Russia.

Key words: ecotourism, sustainable development, the balance of convenience, sustainable use of wildlife, game resources

Streszczenie

W artykule zaproponowano nowe spojrzenie na ekoturystykę w kontekście zrównoważonego rozwoju. Autorka omawia wybrane zagadnienia z zakresu ekoturystyki i proponuje nowe sposoby doskonalenia jej dotychczasowych praktyk w Rosji. Przedstawiono propozycje odpowiedzi na pytania dotyczące natury, znaczenia i konsekwencji ekoturystyki, relacji między zrównoważonym rozwojem a ekoturystyką oraz problemów zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody. Analiza porównawcza praktycznych doświadczeń zagranicznych  inicjatyw ekoturystycznych pozwoliła autorce zaproponować nowe naukowe podejście do zrównoważonego użytkowania dzikiej przyrody w Rosji.

Słowa kluczowe: ekoturystyka, zrównoważony rozwój, równowaga, zrównoważone wykorzystanie dzikiej przyrody, zasoby gatunków dziko żyjących

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 209-216

DOI: 10.35784/pe.2021.2.22

PDF (FULL PAPER)