Integrating Concepts of Blue-green Infrastructure to Support Multidisciplinary Planning of Sustainable Cities

Integracja koncepcji niebiesko-zielonej infrastruktury jako narzędzie wspierania interdyscyplinarnego planowania Zrównoważonych Miast

Jan Kopp*1, Jindřich Frajer**2, Michal Lehnert**3, Michal Kohout***4, Jiří Ježek*5

*Department of Geography, Faculty of Economics, University of West Bohemia,
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, Czech Republic
1E-mail (Corresponding Author): kopp@kge.zcu.cz, ORCID: 0000-0002-4768-613X
**Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Czech Republic
2E-mail: jindrich.frajer@upol.cz, ORCID: 0000-0003-0817-3128
3E-mail: michal.lehnert@gmail.com, ORCID 0000-0001-7691-1618
***Department of Geography and Environmental Studies, California State University,
San Bernardino, 5500 University Parkway, San Bernardino CA 92407, USA
4E-mail: MKohout@csusb.edu
5E-mail: jezekji@kge.zcu.cz

Abstract

Currently, there is a tendency to apply nature-based landscape components as an important element in decentralised stormwater management, an essential part of sustainable urban development. The term blue-green infrastructure (BGI) is now used for many planning solutions of sustainable cities. Using thematic analysis of 27 studies and documents between 20062019, we identified 6 types of approaches to BGI. We then reclassified the six observed approaches into three basic categories of conceptual approaches to BGI. We distinguished four basic guidelines for the development of science and practice, aimed at promoting of an integrated concept of BGI to support multidisciplinary planning of sustainable cities. Based on the benefits of BGI presented in studies and documents, we show the importance of BGI from the perspective of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Key words: blue-green infrastructure, BGI, sustainable cities, urban planning, Sustainable Development Goals

Streszczenie

Obecnie istnieje tendencja do wykorzystywania naturalnego krajobrazu jako ważnego elementu w zdecentralizowanej gospodarce wodami opadowymi, będącej istotnej części zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Termin niebiesko-zielona infrastruktura (BGI) jest używany w wielu rozwiązaniach planistycznych miast zrównoważonych. Korzystając z analizy tematycznej 27 badań i dokumentów z lat 2006-2019, zidentyfikowaliśmy 6 typów podejść do BGI. Następnie dokonaliśmy ich przeklasyfikowania na 3 podstawowe kategorie podejść koncepcyjnych. Wyróżniliśmy 4 podstawowe wytyczne dotyczące rozwoju nauki i praktyki, mające na celu promowanie zintegrowanej koncepcji BGI wspierającej interdyscyplinarne planowanie miast zrównoważonych. Opierając się na korzyściach płynących z BGI przedstawionych w omówionych opracowaniach i dokumentach, pokazujemy znaczenie BGI z perspektywy Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Słowa kluczowe:   infrastruktura niebiesko-zielona, BGI, zrównoważone miasta, urbanistyka, Cele Zrównoważonego Rozwoju

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 137-146

DOI: 10.35784/pe.2021.2.14

PDF (FULL PAPER)