Green Smart City as a New Paradigm of Local Development

Zielone Inteligentne Miasta jako nowy paradygmat lokalnego rozwoju

Ewa Łaźniewska*, Izabela  Janicka**, Tomasz Górecki***

* Poznań University of Economics and Business, Department of Economic
and Local Government Policy, Poznań, Poland
E-mail (Corresponding Author): Ewa.Lazniewska@ue.poznan.pl,
ORCID: 0000-0002-2784-2190
**University of Economics in Poznań, Department of Business Journalism and PR,
Poznań, Poland
E-mail: izabela.janicka@ue.poznan.pl, ORCID: 0000-0003-4620-1935
***Adam Mickiewicz University, Faculty of Mathematics and Computer Science,
Poznań, Poland
E-mail: tomasz.gorecki@amu.edu.pl, ORCID: 0000-0002-9969-5257

Abstract

The idea of a smart city is widely discussed in literature but is associated to a lesser extent with the idea of moving towards a green smart city. Authors debate the critique of this type of approach and are of the opinion that climate change forces the construction of green models Like businesses, municipalities must be systematically assessed to identify assistance in terms of specialist advice or financial aid. The aim of this article is to develop the concept of a green smart city model, which may become a new development paradigm for municipalities. The article introduces the term eco-transformation in relation to the evolution of changes in the green smart city idea and proposes a tool to measure the action taken by municipalities in their pursuit of ecological maturity. The proposed models are universal in nature, i.e. they can be used to study other areas of a municipality’s activity. Many areas in the model are debatable and difficult for municipalities to incorporate without a critical approach to many areas of knowledge, for example, of municipality management processes, technology, macroeconomic and mesoeconomic specificity, and behavioural analyses.

Key words: local development, sustainable development, smart cities, green smart city

Streszczenie

Idea smart city należy do szeroko dyskutowanych w literaturze, ale w mniejszym stopniu wiąże się ją z ideą dążenia do green smart city. Autorzy polemizują z krytyką tego typu ujęcia i są zdania, że zmiany klimatyczne wymuszają budowanie zielonych modeli. Podobnie jak przedsiębiorstwa gminy, muszą podlegać systematycznej ocenie służącej określenia poomocy w zakresie specjalistycznego doradztwa lub pomocy finansowej. Celem artykułu jest opracowanie koncepcji modelu green smart city, która może stać się nowym paradygmatem rozwoju dla gmin.  W artykule wprowadzono termin eko-transformacji w odniesieniu do ewolucji zmian green smart city oraz zaproponowano narzędzie do pomiaru aktywności gmin w dążeniu do dojrzałości ekologicznej. Zaproponowane modele mają uniwersalny charakter tzn. mogą zostać zaproponowane do badania innych obszarów aktywności gminy. Wiele obszarów w modelu jest dyskusyjnych i trudnych do wcielenia przez gminy bez krytycznego podejścia do wielu obszarów wiedzy np. procesów zarządzania gminą, technologii, specyfiki makroekonomicznej i mezoekonomicznej, behawioralnych analiz.

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, rozwój zrównoważony, inteligentne miasta, zielone inteligentne miasta

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 125-136

DOI: 10.35784/pe.2021.2.13

PDF (FULL PAPER)