Formation Aspects of an Accessible Environment in Modern Landscape Architecture in Azerbijan

Aspekty formacyjne dostępnego środowiska we współczesnej architekturze krajobrazu w Azerbejdżanie

Farid Karimov

Department of of Landscape Architecture, Faculty of Architecture,
Azerbaijan University of Architecture and Construction
A.Sultanova,11, AZE-1073, Baku, Azerbaijan
E-mail: farid.kerimov@mail.ru

Abstract

Despite the recent complex reconstruction in Azerbaijan, public spaces, parks and boulevards still do not fully respond to inclusivity. A long-term comprehensive action plan should be developed, and targeted actions should be undertaken to address these short comings. Thus, in order to achieve full accessibility, equipment and construction should be carried out not only in parks, but also in public spaces, taking into account the needs and interests of people with different categories of disability. It is also necessary to improve the regulatory framework, to promote public awareness, to develop a positive attitude towards physically challenged people, and to train new generations of professionals to take action to ensure a high level of working on this field in the future.

Key words: landscape architecture, inclusiveness, mobility impairments, barrier-free environment, universal design

Streszczenie

Pomimo przeprowadzanej skomplikowanej przebudowy Azerbejdżanu przestrzenie publiczne, parki i bulwary nadal nie w pełni spełniają kryteria inkluzywności. Należy więc opracować długoterminowy kompleksowy plan działania, aby zaradzić tym niedociągnięciom. Stąd, aby osiągnąć pełną dostępność, urządzenia i konstrukcje należy instalować nie tylko w parkach, ale także w przestrzeni publicznej, uwzględniając potrzeby i interesy osób z różnymi kategoriami niepełnosprawności. Konieczne jest również ulepszenie ram regulacyjnych, promowanie świadomości społecznej, kształtowanie pozytywnego nastawienia do osób niepełnosprawnych fizycznie oraz szkolenie nowych pokoleń specjalistów do podejmowania działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu pracy w tej dziedzinie w przyszłości.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, inkluzywność, niepełnosprawność ruchowa, środowisko bez barier, uniwersalny projekt

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 226-233

DOI: 10.35784/pe.2021.2.24

PDF (FULL PAPER)