Cognitive Modeling Concepts of Sustainable Development of Society

Koncepcje kognitywnego modelowania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa

Elina Boichenko*1, Nataly Martynovych*2, Iryna Shevchenko**

*Institute of Economic and Legal Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine,
 Department of Problems of Inter-regional Cooperation Issues,
60 Shevchenko blvd., zip code: 01032, Kyiv, Ukraine
E-mail: economicaukraina2017@gmail.com
1ORCID: 0000-0003-1121-7160
2ORCID: 0000-0001-9884-6052
**Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,
9-A Nauki Ave., zip code: 61166, Kharkiv, Ukraine
E-mail: irina_shev4enko@ukr.net
ORCID: 000-0001-8188-3551

Abstract

In the context of rapid scientific and technological progress, which is the result of the development of science and technology and the process of accumulation and creation of new knowledge, fundamental and applied scientific research, information and technological changes are taking place. As a result, scientific-technological progress arose new forms and methods of organization of production, introduced a new technology, automated production processes, accelerating rate digitalization of all spheres of society, etc. The information society creates prerequisites for the diversification of the structure of production and consumption, thereby changing the needs of society, encouraging the producer to create more and more new goods and services. However, along with the development of advanced technologies, there is the rapid destruction of nature and environmental pollution caused by the consequences of human industrial activity. The article substantiates the socio-ecological aspects of sustainable development on the basis of cognitive modeling, as well as suggests specific measures that contribute to the implementation of certain goals of the International strategy for sustainable development 2030. It is proved that the functioning of the technogenic system leads to the emergence of technogenic risks, the existence of which confirms the presence of a causal relationship between the technogenic load on the environment and the state of public health. The necessity of diagnostics of ecological and safe development of the population, which is designed to identify the selected parameters of the technogenic danger in the changing socio-economic reality, is justified.

Key words: ecology, technogenic risks, technogenic system, economy, society, business, sustainable development, cognitive modeling

Streszczenie

W czasie szybkiego postępu naukowo-technicznego, będącego wynikiem rozwoju nauki i techniki oraz procesu gromadzenia i tworzenia nowej wiedzy, prowadzone są badania naukowe, zachodzą zmiany informacyjne i technologiczne. Postęp naukowo-techniczny zaowocował nowymi formami i metodami organizacji produkcji, wprowadził nową technologię, zautomatyzował procesy produkcyjne, przyspieszył tempo cyfryzacji wszystkich sfer społeczeństwa itp. Społeczeństwo informacyjne stwarza warunki do dywersyfikacji struktury produkcji i konsumpcji, zmieniając tym samym potrzeby społeczeństwa, zachęcając producentów do tworzenia coraz większej ilości nowych dóbr i usług. Jednak wraz z rozwojem zaawansowanych technologii następuje gwałtowne niszczenie przyrody, rośnie także zanieczyszczenie środowiska. Artykuł konretyzuje społeczno-ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w oparciu o modelowanie poznawcze, a także sugeruje konkretne działania, które mogą przyczynić się do realizacji określonych celów Międzynarodowej strategii zrównoważonego rozwoju 2030. Udowodniono, że technologie technogeniczne prowadzą do powstania zagrożeń, których istnienie potwierdza istnienie związku przyczynowego między obciążeniem technogenicznym środowiska a stanem zdrowia publicznego. Uzasadniona jest konieczność diagnostyki ekologicznego i bezpiecznego rozwoju populacji, mającej na celu identyfikację wybranych parametrów zagrożenia technogenicznego w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Słowa kluczowe: ekologia, ryzyka technogeniczne, system technogeniczny, ekonomia, społeczeństwo, biznes, zrównoważony rozwój, modelowanie kognitywne

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 158-165

DOI: 10.35784/pe.2021.2.16

PDF (FULL PAPER)