A Sustainable Journey of Handmade Paper from Past to Present: A Review

Zrównoważona podróż papieru czerpanego od przeszłości do dziś

Prerna Jain1, Charu Gupta2

Institute of Home Economics, Delhi University, F-4, Hauz Khas Enclave,
Near Hauz Khas Metro Station, New Delhi-110016, India
1E-mail: prerna26scorpio@gmail.com
2E-mail: dr.charu16@gmail.com

Abstract

Paper is an excellent medium of expression and knowledge preservation and communication because of its writing, printing, and packaging abilities. It is a thin sheet or web-like structure made by a dilute suspension of cellulosic fibres. Handmade papermaking technology was mass accepted and considered a precious commodity before development of an industrialised wood- pulp based paper industry. This modern papermaking practice harms the environment as it uses enhanced natural resources (ample amount of water, trees as a primary source for wood pulp) and generates pollution due to release of harsh chemicals.

This paper reviews the history and process of handmade paper manufacturing from past to present. Along with that, all the pillars of sustainability (environmental, economic, and social) in relation to the handmade paper industry are deep rooted since ancient times and very much relevant for the present era of sustainable development. Various kinds of cellulosic raw materials from plants (Paper mulberry, Kazo, Gampy, hemp, bamboo, banana, etc.) and other used materials (old rags, ropes, nets, newspapers etc.) with the chemical-free production process and products make this industry eco-friendly. Craft based, small scale and labour-intensive guild art gives it social strength; whereas an  infinite product range having functional and decorative uses, as well as strong export potential of the industry gives it an economic strength.

Due to the present need of sustainable production, waste minimisation, and circular economy, the handmade paper seems to very potential industry to recycle various kind of waste like weedy battles, textiles, tetra packs, currency, plastic etc. This paper is an attempt to review the journey of handmade papers, its recycling potential, various production processes, products, advantages and disadvantages of the industry from past to present.

Key words: handmade paper, sustainable production, cellulosic materials, recycling

Streszczenie

Papier jest doskonałym środkiem zachowania wiedzy oraz komunikacji ze względu na jego zdolności do pisania, drukowania i pakowania. Jest to cienka struktura przypominająca arkusz lub wstęgę wykonana z rozcieńczonej zawiesiny włókien celulozowych. Technologia ręcznego wytwarzania papieru była powszechnie przed rozwojem przemysłu papierniczego na bazie masy drzewnej. Ta nowoczesna praktyka papiernicza szkodzi jednak środowisku, ponieważ wykorzystuje ulepszone zasoby naturalne (duże ilości wody, drewno jako główne źródło miazgi drzewnej) i generuje zanieczyszczenie z powodu uwalniania agresywnych chemikaliów.

W artykule dokonano przeglądu historii i procesu produkcji papieru czerpanego od przeszłości do współczesności. Wszystkie filary zrównoważonego rozwoju (środowiskowy, ekonomiczny i społeczny) w odniesieniu do przemysłu papieru czerpanego występowały już od czasów starożytnych i mają bardzo duże znaczenie dla obecnej epoki. Różne rodzaje surowców celulozowych z roślin (morwa papierowa, kazo, babka, konopie, bambus, banany itp.) i innych używanych materiałów (stare szmaty, liny, siatki, gazety itp.) z bezchemicznym procesem produkcyjnym czynią tę branżę przyjazną dla środowiska. Oparta na rzemiośle, drobna i pracochłonna sztuka cechowa daje jej siłę społeczną; mając na uwadze, że nieskończona jest gama produktów o funkcjonalnych i dekoracyjnych zastosowaniach, a także silny potencjał eksportowy przemysłu, zapewnia jej także mu siłę ekonomiczną.

Ze względu na obecną potrzebę zrównoważonej produkcji, minimalizacji odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym, papier czerpany wydaje się bardzo idealny do recyklingu różnego rodzaju odpadów, takich tekstylia, opakowania tetra, plastik itp. Ten artykuł jest próbą opisania historii papieru czerpanego, jego potencjału w zakresie recyklingu, a także omówienia różnych procesy produkcyjnych, produktów oraz zalet i wad tej branży.

Słowa kluczowe: papier czerpany, zrównoważona produkcja, materiały z celulozy, recykling

Problemy Ekorozwoju 16(2)2021: 234-244

DOI: 10.35784/pe.2021.2.25

PDF (FULL PAPER)