Number 16(2)2021

Table of Contents

Prospects for the Reorientation of Investment Flows for Sustainable Development under the Influence of the COVID-19 Pandemic
Perspektywy reorientacji przepływów inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19
Olha Prokopenko, Rita Zablotska, Valerii Mazurenko, Lina Halaz, Taras Zholos

Impact of Coronavirus Pandemic on Financial Market Stability in Africa
Wpływ pandemii koronawirusa na stabilność rynków finansowych w Afryce
Kalu O. Emenike

Comparison and Assessment of Factors Affecting the COVID-19 Vaccination in European Countries
Porównanie i ocena czynników wpływających na szczepienia przeciw COVID-19 w krajach europejskich
Serhii Kozlovsky, Daria Bilenko, Mykhailo Kuzheliev, Natalya Ivanyuta, Vira Butenko, Ruslan Lavrov

Legal Regulation and Reflection of Public Health Emergencies in China on the Example of Coronavirus Pandemic
Regulacje prawne w kontekście sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym w Chinach na przykładzie pandemii koronawirusa
Lei Song

Transformational Leadership:  An Approach of Business Sustainability during the COVID-19 Pandemic with Special Reflection to India
Przywództwo w czasie transformacji: podejście do zrównoważonego biznesu podczas pandemii COVID-19 z perspektywy Indii
Purnima Lenka, Sarita Kar

Bhopal Disaster Gas Victims’: Trauma Before & During the COVID-19 Pandemic
Ofiary katastrofy gazowej w Bhopalu: trauma przed i podczas pandemii COVID-19
Monalisha Mandal, Mojibur Rahman

Post-COVID Sustainable Economic Development
Post-Covidowy zrównoważony rozwój ekonomiczny 
Maja Andrijasevic, Vesna Pasic Tomic, Violeta Jovanovic

The Concept of Inclusion in the Context of Sustainable Development
Pojęcie inkluzji w kontekście zrównoważonego rozwoju
Agnieszka Salamucha

Factors of Quality of Life in a Group of Selected European Union and OECD Countries 
Czynniki jakości życia w grupie wybranych krajów Unii Europejskiej i OECD
Magdaléna Drastichová, Peter Filzmoser

Socioeconomic and Environmental Determinants of Health Outcomes: The Case of Transition Economies
Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe determinanty zdrowia: przypadek gospodarek w okresie przejściowym
Ebru Çağlayan-Akay,  Zamira Oskonbaeva

Sustainable Development Management and Building a New Civilization
Zarządzanie rozwojem zrównoważonym a budowa nowej cywilizacji
Franciszek Piontek

Management of Social Risks and their Impact on the Spheres of Human Life in the Conditions of Sustainable Development of Ukraine
Zarządzanie zagrożeniami społecznymi i ich wpływ na ludzkie życia w warunkach zrównoważonego rozwoju Ukrainy
Halyna Zelinska, Uliana Andrusiv, Olga Galtsova, Mykyta Dmytrechenko

Green Smart City as a New Paradigm of Local Development
Zielone Inteligentne Miasta jako nowy paradygmat lokalnego rozwoju
Ewa Łaźniewska, Izabela  Janicka, Tomasz Górecki

Integrating Concepts of Blue-green Infrastructure to Support Multidisciplinary Planning of Sustainable Cities
Integracja koncepcji niebiesko-zielonej infrastruktury jako narzędzie wspierania interdyscyplinarnego planowania Zrównoważonych Miast
Jan Kopp, Jindřich Frajer, Michal Lehnert, Michal Kohout, Jiří Ježek

The Effect of Green R&D Activities on China’s SO2 Emissions: Evidence from a Panel Threshold Model
Wpływ ekologicznych działań badawczo-rozwojowych na emisje SO2 w Chinach – dane z panelowego modelu progowego
Shuxing Chen,  Ke Liu,  Denglong Ding,  Zeyu Yue,  Zhu Bo,  Yuee Tang

Cognitive Modeling Concepts of Sustainable Development of Society
Koncepcje kognitywnego modelowania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
Elina Boichenko, Nataly Martynovych, Iryna Shevchenko

Sustainable Development and Transhumanism – Enlightenment Visions of Future Generations
Zrównoważony rozwój a transhumanizm – oświeceniowe wizje przyszłych pokoleń
Jacek Leszek Łapiński, Łukasz Sadłocha

The Future We Want: Sustainable Development Goals Accomplishment with Organic Agriculture
Przyszłość, której chcemy: możliwości osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w rolnictwie ekologicznym
Srđan Šeremešić, Željko Dolijanović, Mirela Tomaš Simin, Bojan Vojnov, Danica Glavaš Trbić

Conditions for Unethical Environmental Behaviour in Organizations
Uwarunkowania nieetycznego zachowania wobec środowiska w organizacjach
Marek Bugdol, Daniel Puciato, Tadeusz Borys

The  Challenges before Higher Education for the Composite Growth of a Sustainable Society
Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w kontekście kształtowania złożonego zrównoważonego społeczeństwa
Anupama Purohit

Health Impact Assessment as an Essential Element of Environmental Law in the National Legal Order. Considerations on the Basis of International Law
Ocena Odziaływania na Zdrowie jako niezbędny element prawa ochrony środowiska w krajowym porządku prawnym. Rozważania na gruncie prawa międzynarodowego
Maciej Pakowski, Anna Garus-Pakowska

Legal Problems Concerning Implementation of Sustainable Ecotourism in Russia
Wyzwania prawne odnoszące się do wprowadzania ekoturystyki w Rosji
Svetlana Ivanova

Role of Innovation in Sustainable Sanitation System: A Case Study of India
Rola innowacji w zrównoważonym systemie sanitarnym: studium przypadku Indii
Sumit Shekhar, Amrita Dwivedi

Formation Aspects of an Accessible Environment in Modern Landscape Architecture in Azerbijan
Aspekty formacyjne dostępnego środowiska we współczesnej architekturze krajobrazu w Azerbejdżanie
Farid Karimov

A Sustainable Journey of Handmade Paper from Past to Present: A Review
Zrównoważona podróż papieru czerpanego od przeszłości do dziś
Prerna Jain, Charu Gupta

Socio-cultural Sustainability through Study Material: English Language Teaching in India
Problematyka zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturowego w materiałach dydaktycznych: Nauczanie języka angielskiego w Indiach
Neha Toppo, Mojibur Rahman