The Effect of Air Pollution on Fertility Intentions

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na płodność

Yunrong Li

School of Economics and Management, Dali University. Hongsheng Road 2, Dali Ancient City, 671003, Yunnan, China
Email: liyunrong@swufe.edu.cn, ORCID:0000-0002-3491-3401

Abstract

Together with fast economic growths in recent decades and subsequent environmental pollutions, fertility rates have declined dramatically in China. Considering fertility intention is an essential predictor for fertility rate, we examine the effect of air pollution on fertility intentions in China. Using data from the China General Social Survey (CGSS) collected in 2010 and 2013, we find a negative and significant impact of air pollution on people’s fertility intentions. More importantly, after we restrict the sample to people who have been living in current places for a long period of time, the estimated effect of air pollution decreases but remains significant, indicating existence of endogeneity of air pollution on fertility intentions. For the government to take measures to raise fertility rates in China, it is important to take into account the factor of air pollution.

Key words: air pollution, fertility intentions

Streszczenie

Wraz z szybkim wzrostem gospodarczym w ostatnich dziesięcioleciach i późniejszym zanieczyszczeniem środowiska, wskaźniki dzietności w Chinach dramatycznie spadły. Biorąc pod uwagę, że intencja płodności jest podstawowym predyktorem współczynnika dzietności, badamy wpływ zanieczyszczenia powietrza na intencje dzietności w Chinach. Korzystając z danych z China General Social Survey (CGSS), zebranych w 2010 i 2013 r., wskazujemy na negatywny i znaczący wpływ zanieczyszczenia powietrza na intencje ludzi w zakresie płodności. Co ważniejsze, po ograniczeniu próby do osób, które mieszkają w obecnych miejscach od dłuższego czasu, szacowany wpływ zanieczyszczenia powietrza maleje, ale pozostaje znaczący, wskazując na istnienie endogeniczności zanieczyszczenia powietrza na intencje płodności. Stwierdzamy, że aby rząd mógł podjąć działania mające na celu podniesienie współczynnika dzietności w Chinach, konieczne jest uwzględnienie czynnika zanieczyszczenia powietrza.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, płodność

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 165-170

DOI: 10.35784/pe.2021.1.17

PDF (FULL PAPER)