The Contributions of Demographic Factors to Economic Growth

Wpływ czynników demograficznych na rozwój ekonomiczny

Mykola Pasichnyi*, Anton Nepytaliuk**

*Faculty of Finance and Accounting, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine
E-mail: m.pasichnyi@knute.edu.ua, ORCID: 0000-0001-7663-776X
**Faculty of Economics, Department of Management and Behavioral Economics, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
E-mail: anton.nepytaliuk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7890-3889

Abstract

In this paper, an updated approach to evaluate the contribution of demographic factors to economic development is proposed. The forecasted shifts in public production were considered with respect to the institutional framework. The relationship between the main demographic variables and the economic growth for the sample of 45 advanced and emerging market economies from 1990 to 2017 was examined, applying the unbalanced panel data method. Over the period, in the sample, an essential increase in life expectancy adversely affected the real GDP per capita growth rate. The empirical investigation pointed out that the above demographic variable was strongly linked to nominal GDP per capita. In advanced economies, the examined demographic indicator was considerably higher than in emerging ones. We found out that an increase in the working-aged stratum substantially reduced the real GDP dynamics, but that interconnection was not robust. In the long-run, the institutional framework should be taken into account to achieve favorable public performance. Demographic variables should be forecasted and calibrated, regarding the endogenous economic triggers. Both public and private investments matter.

Key words: population, human capital, demographic sustainability, economic growth

Streszczenie

W artykule zaproponowano zaktualizowane podejście do oceny wkładu czynników demograficznych w rozwój gospodarczy. Prognozowane zmiany w produkcji publicznej rozpatrzono w kontekście ram instytucjonalnych. Zbadano zależność między głównymi zmiennymi demograficznymi a wzrostem gospodarczym dla próby 45 rozwiniętych i wschodzących gospodarek rynkowych w latach 1990-2017, stosując metodę niezrównoważonych danych panelowych. W badanym okresie istotny wzrost średniej długości życia niekorzystnie wpłynął na dynamikę realnego PKB na mieszkańca. Badanie empiryczne wykazało, że powyższa zmienna demograficzna była silnie powiązana z nominalnym PKB na mieszkańca. W gospodarkach rozwiniętych badany wskaźnik demograficzny był znacznie wyższy niż w gospodarkach wschodzących. Okazało się, że wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym znacznie zmniejszył dynamikę realnego PKB, ale połączenie to nie było silne. W perspektywie długoterminowej należy wziąć pod uwagę ramy instytucjonalne, aby osiągnąć korzystne wyniki publiczne. Należy prognozować i kalibrować zmienne demograficzne z uwzględnieniem endogenicznych czynników ekonomicznych. Liczą się zarówno inwestycje publiczne, jak i prywatne.

Słowa kluczowe: populacja, kapitał ludzki, zrównoważoność demograficzna, rozwój ekonomiczny

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 219-229

DOI: 10.35784/pe.2021.1.24

PDF (FULL PAPER)