Role of Ethical Leaders in Sustainable Business: An Aristotelian Virtue Ethics Perspective

Rola liderów etycznych w zrównoważonym biznesie: perspektywa etyki arystotelesowskiej cnoty

Purnima Lenka, Sarita Kar

Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, India
E-mails: purnimalenka93@gmail.com, karsarita@gmail.com

Abstract

Sustainable development is one of the major concerns of present time mainly because of the rapid proliferation of business organizations. In order to develop economically, business organizations excessively use and misuse natural resources that directly causes harm to environment and society. Besides, there are some other causes also responsible for the environmental deterioration these include population explosion, enormous industrialization and lots of anthropogenic activities. The present paper tries to bring in the cognizant how business organization unknowingly leads to environmental problems and juxtaposes economic development and environmental issues. On saying this, it precisely indicates that both economic growth and sustainable environment are equally required for our society but not at the cost of one another. At this point, it is argued that only by contemplating and by engaging ethical leaders the business organisations could be able to maintain the balance between plant, people and profit. In continuation with this, the present research would engage two significant questions: firstly, what does sustainable development mean and why it is predominantly needed for the present society? Secondly, what are the expected roles of ethical leaders in maintaining the sustainable development in an organisation?

Key words: business, environment, ethical leadership, sustainability, sustainable development

Streszczenie

Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych wyzwań współczesności, w dużej mierze z uwagi na niesłychanie częste powstawanie nowych organizacji biznesowych. Aby rozwijać się ekonomicznie, organizacje biznesowe nadmiernie wykorzystują zasoby naturalne, co bezpośrednio szkodzi tak środowisku, jak i społeczeństwu. Istnieją także inne przyczyny degradacji środowiska, takie jak eksplozja demograficzna, olbrzymia industrializacja i coraz więcej szkodliwych działań antropogenicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia, w jaki sposób organizacja biznesu nieświadomie prowadzi do problemów środowiskowych i zestawiono rozwój gospodarczy z kwestiami środowiskowymi. Wskazujemy, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i zrównoważone środowisko są w równym stopniu potrzebne naszemu społeczeństwu, ale nie kosztem siebie nawzajem. Argumentuje się wprawdzie, że tylko poprzez rozważanie i angażowanie liderów etycznych organizacje biznesowe mogą być w stanie utrzymać równowagę między przemysłem, ludźmi i zyskiem. Kontynuując to, niniejsze badanie wskazuje na dwa istotne pytania. Po pierwsze, co oznacza zrównoważony rozwój i dlaczego jest on przede wszystkim potrzebny obecnemu społeczeństwu? Po drugie, jakie są oczekiwane role liderów etycznych w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju w danej organizacji bzinesowej?

Słowa kluczowe: biznes, środowisko,  przewodnictwo etyczne, zrównoważoność, rozwój zrównoważony

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 201-207

DOI: 10.35784/pe.2021.1.22

PDF (FULL PAPER)