Research on the Green Competitiveness Index of Manufacturing Industry in Yangtze River Delta Urban Agglomeration

Badanie wskaźnika zielonej konkurencyjności przemysłu wytwórczego w aglomeracji miejskiej delty rzeki Jangcy

Yuhong Cao*, Jianxin You**, Yongjiang Shi***,Wei Hu****

*School of Management, Shanghai University, Shanghai,200444,China
**School of Economics &Management, Tongji University, Shanghai, 200092, China
***Institute for Manufacturing, University of Cambridge, CB3 0FS Cambridge, UK
****School of Economics and Trade, Shanghai Urban Construction Vocational College, Shanghai, 201999, China (Corresponding Author)
E-mail: angelcaoniuniu@sina.com

Abstract

From the perspective of the complex multi-factors that affect manufacturing green competitiveness, this study constructs a green competitiveness index measurement indicator system of manufacturing industry in Yangtze River Delta Urban Agglomeration, which includes five dimensions: economic creativity, technological innovation, energy and environmental protection, industrial structure optimization, and social service capabilities.The manufacturing green competitiveness index in Yangtze River Delta Urban Agglomeration in 2014-2018 is measured and analyzed by using the comprehensive evaluation model of gray correlation projection method based on the combined weights of FAHP and maximum deviation. The results show that manufacturing green competitiveness of Yangtze River Delta Urban Agglomeration generally shows a relatively stable and continuous improvement trend, but the regional differences are large: regional cities and general node cities have significantly lower manufacturing green competitiveness than the leading cities and hub cities, and the pace of industrial structure transformation and upgrading in the whole region also needs to be accelerated. Based on these results, this paper puts forward some policy recommendations for comprehensive development of Yangtze River Delta Urban Agglomeration manufacturing industry: focus on improving the effective guidance of the positive incentive effect of technological innovation on manufacturing green competitiveness level, and solving the problem of insufficient technological innovation achievement transformation benefits; replan regional space, strengthen the integration of all industrial resources, reducing homogeneous competition; strengthen the ecological co-construction of regional manufacturing and improve social service security level.

Key words: Yangtze River Delta Urban Agglomeration, manufacturing green competitiveness, FAHP, maximum deviation, gray correlation projection method

Streszczenie

Z perspektywy złożonych czynników, które wpływają na konkurencyjność ekologiczną produkcji, w niniejszym artykule opracowano system pomiaru wskaźnika konkurencyjności ekologicznej dla przemysłu wytwórczego w aglomeracji miejskiej w delcie rzeki Jangcy. Obejmuje on pięć wymiarów: kreatywność ekonomiczną, innowacje technologiczne, energię i ochronę środowiska, optymalizację struktury przemysłowej i zakres usług społecznych. Wskaźnik konkurencyjności ekologicznej produkcji w aglomeracji miejskiej delty rzeki Jangcy w latach 2014-2018 jest mierzony i analizowany za pomocą kompleksowego modelu oceny metodą projekcji szarej korelacji opartej na połączonych wagach FAHP i maksymalnym odchyleniu. Wyniki pokazują, że konkurencyjność produkcji ekologicznej w aglomeracji miejskiej delty rzeki Jangcy na ogół wykazuje względnie stabilną i ciągłą tendencję do poprawy, ale różnice regionalne są duże: miasta regionalne i główne miasta węzłowe mają znacznie niższą konkurencyjność ekologiczną w zakresie produkcji niż miasta wiodące i miasta centralne, a tempo transformacji i modernizacji struktury przemysłowej w całym regionie również wymaga przyspieszenia. W oparciu o te wyniki, w niniejszym artykule przedstawiono pewne zalecenia polityczne dotyczące wszechstronnego rozwoju przemysłu wytwórczego w aglomeracji miejskiej delty rzeki Jangcy: skupiono się na sformułowaniu skutecznych wskazówek dotyczących pozytywnego efektu zachęty ze strony innowacji technologicznych na poziom konkurencyjności produkcji ekologicznej oraz na rozwiązaniu problemu niewystarczającej korzyści z transformacji osiągnięć innowacji technologicznych; należy przebudować przestrzeń regionalną, wzmocnić integrację wszystkich zasobów przemysłowych, zmniejszając jednorodną konkurencję; wzmocnić ekologiczne współtworzenie regionalnej produkcji i poprawić poziom zabezpieczenia społecznego.

Słowa kluczowe: aglomeracja miejska w delcie rzeki Jangcy, ekologiczna konkurencyjność produkcji, FAHP, maksymalne odchylenie, metoda projekcji korelacji szarości

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 143-156

DOI: 10.35784/pe.2021.1.15

PDF (FULL PAPER)