Reflection on the Human Living Environment in Connection with Sustainable Development

Refleksja o środowisku życia człowieka w związku ze zrównoważonym rozwojem

Wiesław Sztumski

University of Silesia in Katowice, 40-007 Katowice 11, Bankowa St., Poland 
E-mails: ws34@op.pl, wieslaw2008@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6353-7206 

Abstract

The author reflects on the possibility of implementing the idea of sustainable development in the environment of human life in various areas and between them. He begins by answering the question what is the human living environment, presents the typology of the areas that make up this environment and indicates the role of human in destroying it. Then, he analyzes selected pairs of areas of the human living environment that are opposite to each other (genuine – artificial, external – internal, natural – social, real – virtual, as well as local – global) because of the possibility of maintaining a balance within them and between them. The balance is a prerequisite for effective implementation of the idea of sustainable development. Finally, he made several conclusions resulting from his reflection.

Key words: human living environment, areas of the human living environment, sustainable development, balance, destabilization

Streszczenie
Autor zastanawia się nad możliwością realizacji idei zrównoważonego rozwoju w środowisku życia człowieka w różnych obszarach i między nimi. Zaczyna od odpowiedzi na pytanie, czym jest ludzkie środowisko życia, przedstawia typologię obszarów tworzących to środowisko i wskazuje na rolę człowieka w jego niszczeniu. Następnie analizuje wybrane pary obszarów ludzkiego środowiska życia, które są przeciwstawne sobie (naturalne – sztuczne, zewnętrzne – wewnętrzne, przyrodnicze – społeczne, realne – wirtualne, a także lokalne – globalne) ze względu na możliwość utrzymania równowagi w nich i między nimi. Równowaga jest warunkiem koniecznym dla skutecznego wdrażania idei rozwoju zrównoważonego. Na koniec wyciągnął kilka wniosków wynikających z tej refleksji.

Słowa kluczowe:  środowisko życia człowieka, komponenty środowiska życia człowieka, rozwój zrównoważony, równowaga, destabilizacja

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 39-44

DOI: 10.35784/pe.2021.1.04

PDF (FULL PAPER)