Munda Tribe Perception Towards Livelihood Through Sustainable Development

Sposób na życie plemienia Munda w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju

Laxmi Kumari*, Mojibur Rahman**

*Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (ISM),  Dhanbad-826004, Jharkhand, India
E-mail (Corresponding Author): laxmi.2015dr0258@hss.iitism.ac.in,
ORCID: 0000-0002-5276-6070
**Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad-826004, Jharkhand, India
E-mail: mrahmanelt@iitism.ac.in

Abstract

The purpose of the present study is to portray the perception of tribal communities towards sustainable development. The motive of the study is to picture the awareness which these tribal communities imbibe in themselves from primitive times. The idea to study Munda tribe of Jharkhand is because they are large in numbers, and will easily represent their outlook towards importance of preserving forest and livelihood development. The study focused on socio-capital and cultural understanding of the tribe in their livelihood. It emphasized on importance of women in the development of better livelihood. It showed how Non-Wood Forest Products (NWFP) are used in commercial and industrial form without affecting the natural resources, thus promotes sustainable development. The study also defined how through sustainable livelihood the tribe contributed in the revenue of the state government and also helped in generating income for the weaker section of the community.

Key words: sustainable development, Munda tribe, Non-Wood Forest Product (NWFP), livelihood

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest omówienie postrzegania świata przez społeczności plemienne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Motywem badania jest zobrazowanie świadomości, którą te społeczności plemienne przyswajają sobie od pokoleń. Za wyborem Munda z Jharkhandu przemawiała jego duża liczebność. Dzięki niej możliwe będzie głębsze spojrzenie na ich wizję znaczenie ochrony lasów i zapewnienia źródeł utrzymania. Badanie koncentrowało się na społeczno-kapitałowym i kulturowym rozumieniu plemienia jako źródła utrzymania. Podkreślono znaczenie kobiet w rozwoju i drodze do lepszych warunków życia. Pokazano w jaki sposób niedrzewne produkty leśne (NWFP) są wykorzystywane w formie komercyjnej i przemysłowej, bez negatywnego wpływu na zasoby naturalne, promując zarazem w ten sposób zrównoważony rozwój. Badanie określiło również, w jaki sposób poprzez zrównoważone środki do życia plemię wnosiło wkład w dochody rządu stanowego, a także pomagało w generowaniu dochodów dla słabszej części społeczności.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, plemię Munda, NWFP, środki do życia

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 181-185

DOI: 10.35784/pe.2021.1.19

PDF (FULL PAPER)