Influence of Pollutants from Transport on Life Expectancy in the EU Countries

Wpływ zanieczyszczeń pochodzących z transportu na długość życia w krajach UE

Hana Rozehnalová*, Michal Mádr**, Lucie Formanová***, Břetislav Andrlík****

Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic
 *E-mail: xrozehna@mendelu.cz
**E-mail: xmadr@mendelu.cz, ORCID: 0000-0002-4031-531X
***E-mail: lucie.formanova@mendelu.cz, ORCID: 0000-0002-8957-8583
****E-mail: bretislav.andrlik@mendelu.cz, ORCID: 0000-0002-7352-0774

Abstract

Road transport has become the major source of environmental pollution and it is also one of the biggest environmental risks in the EU countries. Good air quality is very important for population as pollutants have negative impacts on human health. The paper deals with relationship between air pollutants generated by road transport and the life expectancy in EU countries. At the beginning of the paper the main pollutants from motor vehicles are described and impact on human health is summarized too. We use regression analysis of panel data to analyse the relationship between chosen air pollutants and life expectancy. Our results show negative impacts of nitrogen oxide and sulphur oxide, specifically reduction in life expectancy by 1.49 years for nitrogen oxides and 0.28 years for sulphur oxides with an increase of the pollutant by 1%. So according to our findings economic policy makers should focus primarily on the reduction of nitrogen and sulphur oxides.

Key words: air pollution, life expectancy, human health, NOx, SOx

Streszczenie

Transport drogowy stał się głównym źródłem zanieczyszczeń i jednym z największych zagrożeń dla środowiska w krajach UE. Dobra jakość powietrza jest bardzo ważna dla populacji, ponieważ zanieczyszczenia mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Artykuł dotyczy związku między zanieczyszczeniami powietrza wytwarzanymi przez transport drogowy a oczekiwaną długością życia w krajach UE. Na początku artykułu opisano główne zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów samochodowych oraz podsumowano wpływ na zdrowie ludzi. Wykorzystujemy analizę regresji danych panelowych do analizy związku między wybranymi zanieczyszczeniami powietrza a oczekiwaną długością życia. Nasze wyniki pokazują negatywny wpływ tlenku azotu i tlenku siarki na zdrowie, w szczególności na skrócenie oczekiwanej długości życia o 1,49 roku w przypadku zanieczyszczenia tlenkami azotu i 0,28 roku w przypadku zanieczyszczenia tlenkami siarki, przy wzroście zanieczyszczenia o 1%. Zgodnie z naszymi ustaleniami decydenci polityczni powinni skupić się przede wszystkim na redukcji poziomu tych zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, długość życia, ludzkie zdrowie,  NOx, SOx

Problemy Ekorozwoju 16(1)2021: 209-217

DOI: 10.35784/pe.2021.1.23

PDF (FULL PAPER)